Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.619

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 19 września 1921 r.
w przedmiocie ustawy o urzędach rozjemczych.

Na podstawie ustępu drugiego § 25 pruskiej ustawy z dnia 29 marca 1879 r. o urzędach rozjemczych (Zbiór Ustaw Pr. str. 321) w brzmieniu nadanem mu rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany przepisów ustawy o urzędach rozjemczych (Dz. Ust. R. P. 1921 r. № 71, poz. 485) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości co następuje:
§  1. Jeżeli choćby jedna ze stron stawających przed rozjemcą oświadczy, że jej językiem ojczystym jest język niemiecki, i że pragnie w tym języku ugodę zeznać, należy protokuł, o ile rozjemca włada językiem niemieckim, spisać w języku polskim i niemieckim. W protokule musi być wówczas zaznaczone, że strona złożyła powyższe oświadczenie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. dzielnicy pruskiej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r., a traci moc obowiązującą z dniem 1 kwietnia 1923 r.