Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.67.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 26 lipca 1919 r.
o połączeniu obszarów dworskich z gminami, obowiązująca na terytorjum b. Galicji.

Art.  1.

Wszystkie obszary dworskie, ze związku gminnego wyłączone, zostają z mocy niniejszej ustawy do związku gminy wcielone.

Art.  2.

Posiadacze wcielonych do związku gminy obszarów dworskich nabywają prawa i obowiązki członków gminy.

Art.  3.

Wcielone do związku gminy obszary dworskie nie nabywają jednak prawa użytkowania z dobra gminnego, a wobec tego nie będą one pociągane do pokrywania wydatków, połączonych z utrzymaniem, ulepszeniem lub rozszerzeniem dobra gminnego.

Art.  4.

Za czas od 1 sierpnia 1919 r. do końca 1919 poniesie wcielony do gminy obszar dworski wymienione w § 78 i 79 ustawy gminnej dodatki do podatków, podług tej samej stopy procentowej, jaka ustalona jest budżetem gminnym na rok 1919, a suma w ten sposób nałożonych dodatków do podatków wynosić będzie 5/12 rocznej należytości za rok 1919 obszarowi dworskiemu przypisanej.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1919 roku. Z tym też dniem przestają obowiązywać ustawy z dnia 12 sierpnia 1866 r. dz. u. kr. № 20, z dnia 21 marca 1888 r. dz. u. kr. № 41, art. IV ustawy z 3 lipca 1896 r. dz. u. kr. № 51, oraz postanowienia odnoszące się do obszarów dworskich, zawarte w zmieniającej statut krajowy ustawie z 14 lutego 1914 r. dz. u. kr. № 20.

Art.  6.

Wykonanie tej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.