Art. 9. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 9. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  9. 
1. 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) ustala się:
1)
dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
a)
kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
b)
kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2)
kwoty bazowe dla:
a)
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1 789,42 zł,
b)
członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 2 031,96 zł,
c)
członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1 651,83 zł,
d)
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1 614,69 zł,
e)
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - w wysokości 1 803,16 zł;
3)
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.
2. 
Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł.
3. 
Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
1)
zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 1 290 tys. zł;
2)
zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 1 800 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
a)
wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
b)
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.