Art. 35. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 35. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  35. 
1. 
Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2022-2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.
2. 
Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.