Art. 32. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 32. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  32. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1)
Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 1;
2)
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w tabeli 2;
3)
Funduszu Reprywatyzacji - w tabeli 3;
4)
Funduszu Zapasów Interwencyjnych - w tabeli 4;
5)
Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - w tabeli 5;
6)
Funduszu Promocji Kultury - w tabeli 6;
7)
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w tabeli 7;
8)
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - w tabeli 8;
9)
Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - w tabeli 9;
10)
Funduszu Pracy - w tabeli 10;
11)
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w tabeli 11;
12)
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w tabeli 12;
13)
Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy - w tabeli 13;
14)
Funduszu Rekompensacyjnego - w tabeli 14;
15)
Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - w tabeli 15;
16)
Funduszu Wsparcia Policji - w tabeli 16;
17)
Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - w tabeli 17;
18)
Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - w tabeli 18;
19)
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - w tabeli 19;
20)
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w tabeli 20;
21)
Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego - w tabeli 21;
22)
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych - w tabeli 22;
23)
Funduszu Dostępności - w tabeli 23;
24)
Funduszu Emerytalno-Rentowego - w tabeli 24;
25)
Funduszu Prewencji i Rehabilitacji - w tabeli 25;
26)
Funduszu Administracyjnego - w tabeli 26;
27)
Funduszu Emerytur Pomostowych - w tabeli 27;
28)
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 28;
29)
Funduszu Solidarnościowego - w tabeli 29;
30)
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w tabeli 30;
31)
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - w tabeli 31;
32)
Funduszu Inwestycji Kapitałowych - w tabeli 32;
33)
Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny - w tabeli 33;
34)
Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji - w tabeli 34;
35)
Funduszu Szerokopasmowego - w tabeli 35;
36)
Funduszu Medycznego - w tabeli 36.