Art. 3. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 3. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  3. 
1. 
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 581 896 105 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 541 774 782 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. 
Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 40 121 323 tys. zł.