Art. 1. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 1. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  1. 
1. 
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 491 936 950 tys. zł.
2. 
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 521 836 950 tys. zł.
3. 
Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3 i 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz pkt 9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 054 767 493 tys. zł.
4. 
Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), w wysokości 815 042 795 tys. zł.
5. 
Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę nie większą niż 29 900 000 tys. zł.