Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2013 r.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2013
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Art.  1. 1

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 275.729.440 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 327.294.440 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż 51.565.000 tys. zł.
Art.  2.
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 81.403.652 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 75.249.104 tys. zł.
3. Nadwyżkę budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 6.154.548 tys. zł.
Art.  3. 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 349.377.337 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 303.966.885 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 45.410.452 tys. zł.
Art.  4.

Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art.  5.
1. 3 Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 85.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:
1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.
Art.  6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 300.000.000 tys. zł.

Art.  7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 13.000.000 tys. zł.

Art.  8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) 4 dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1.080.000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku - do kwoty 2.000.000 tys. zł,
na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 3.000.000 tys. zł,
b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 2.000.000 tys. zł,
c) 5 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 320.000 tys. zł,
d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 850.000 tys. zł,
e) 6 Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 18.000.000 tys. zł.
Art.  9.

Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Art.  10.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art.  11.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art.  12.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art.  13.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456) ustala się:
1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:
a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) kwoty bazowe dla:
a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.766,46 zł,
b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 1.873,84 zł,
c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1.523,29 zł,
d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.523,29 zł;
3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0%.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli - w wysokości 2.717,59 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 2.000 tys. zł;
2) 7 zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 2.949 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.
Art.  14.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.

Art.  15.

Ustala się etaty Policji w liczbie 102 370, w tym 102 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art.  16.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł.

Art.  17.

Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników - 200 osób;
2) 8 środki na wynagrodzenia - w wysokości 6.888.833 tys. zł;
3) 9 środki na szkolenia - w wysokości 45.712 tys. zł.
Art.  18. 10

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,6%.

Art.  19. 11

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9%.

Art.  20.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), wynosi 3.430.000 tys. zł.

Art.  21.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 184.500 tys. zł.

Art.  22.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), wynosi 2.266 tys. zł.

Art.  23.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art.  24. 12

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 455.600 tys. zł.

Art.  25.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), wynosi 3.690 tys. zł.

Art.  26.

Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095), wynosi 5 tys. zł.

Art.  27. 13

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.621 zł.

Art.  28.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), wynoszą dla:

1) gmin - 571.339 tys. zł;
2) powiatów - 1.076.613 tys. zł;
3) województw - 735.310 tys. zł.
Art.  29.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art.  30.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

Art.  31.

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art.  32.
1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.
2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.
Art.  33.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.

Art.  34.

Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Art.  35.

Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Art.  36.

Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 14.

Art.  37.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1.000.000 tys. zł.

Art.  38.
1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013-2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 15.
2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16.
Art.  39.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art.  40.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.

Art.  41.
1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.
2. Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.
Art.  42.

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art.  43.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  14 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  15 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2013 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  16 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  17 PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  18 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  19 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

  20 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2013 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  21 WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

  22 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  12

  23 PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  13

  24 PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  14

  25 PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  15

  26 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2013-2015 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007-2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  16

  27 WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  17

  28 WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

ZAŁĄCZNIK Nr  18

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  19

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
2 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
3 Art. 5 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
4 Art. 8 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
5 Art. 8 pkt 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
6 Art. 8 pkt 2 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 4 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
7 Art. 13 ust. 3 pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
8 Art. 17 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
9 Art. 17 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
10 Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
11 Art. 19 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
12 Art. 24 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
13 Art. 27 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
14 Załącznik nr 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
15 Załącznik nr 2 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
16 Załącznik nr 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
17 Załącznik nr 6 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
18 Załącznik nr 7 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
19 Załącznik nr 8 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
20 Załącznik nr 9 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
21 Załącznik nr 10 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
22 Załącznik nr 11 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
23 Załącznik nr 12 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
24 Załącznik nr 13 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
25 Załącznik nr 14 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
26 Załącznik nr 15 zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.
27 Załącznik nr 16 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
28 Załącznik nr 17 zmieniony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 października 2013 r.