Ustawa budżetowa na rok 1978.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.37.161

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1977 r.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1978
z dnia 17 grudnia 1977 r.

1.
Ustala się dochody budżetu Państwa w wysokości: 1.059.870.363 tys. zł

z tego:

1)
wpłaty przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych 840.055.427 tys. zł
2)
wpłaty instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 110.500.787 tys. zł
3)
składki na ubezpieczenia społeczne 50.697.900 tys. zł
4)
wpłaty jednostek świadczących usługi socjalne i kulturalne 6.641.971 tys. zł
5)
wpłaty jednostek administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej 9.728.425 tys. zł
6)
podatki i opłaty od gospodarki nie uspołecznionej 12.550.000 tys. zł
7)
podatki i opłaty od ludności 10.578.235 tys. zł
8)
pozostałe dochody 19.117.618 tys. zł
2.
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 877.125.238 tys. zł

z tego:

1)
finansowanie przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych 446.971.186 tys. zł
2)
nauka 16.199.945 tys. zł
3)
oświata i wychowanie 61.388.141 tys. zł
4)
kultura i sztuka 9.745.697 tys. zł
5)
ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna 67.167.963 tys. zł
6)
ubezpieczenia społeczne 44.369.172 tys. zł
7)
obrona narodowa 58.767.400 tys. zł
8)
administracja, wymiar sprawiedliwości, prokuratura i bezpieczeństwo publiczne 40.443.791 tys. zł
9)
pozostałe wydatki bieżące 15.292.505 tys. zł
10)
wydatki nie rozdzielone na działy 6.956.895 tys. zł
11)
wydatki na inwestycje i remonty kapitalne 109.822.543 tys. zł
3.
Rezerwa Rady Ministrów wynosi 20.000.000 tys. zł
4.
Lokata w Narodowym Banku Polskim wynosi 160.000.000 tys. zł
5.
Nadwyżka dochodów budżetu Państwa nad wydatkami, rezerwą i lokatą wynosi 2.745.125 tys. zł

Ustala się dochody i wydatki oraz rezerwę, lokatę w Narodowym Banku Polskim i nadwyżkę budżetu centralnego w wysokości:

dochody 1.012.815.721 tys. zł

wydatki 830.070.596 tys. zł

rezerwa Rady Ministrów 20.000.000 tys. zł

lokata w Narodowym Banku Polskim 160.000.000 tys. zł

nadwyżka dochodów nad wydatkami, rezerwą i lokatą 2.745.125 tys. zł

zgodnie ze szczegółowym podziałem ustalonym w załączniku nr 1.

Ustala się dochody i wydatki oraz rezerwy zbiorczych budżetów województw w wysokości:

dochody 196.722.874 tys. zł

z tego:

dochody własne 138.204.489 tys. zł

w tym:

wpływy określone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek handlowych i usługowych objętych planem centralnym i terenowym 91.149.847 tys. zł

dotacje na inwestycje 29.362.286 tys. zł

dotacje celowe 12.732.068 tys. zł

dotacja wyrównawcza 16.424.031 tys. zł

wydatki 196.722.874 tys. zł

w tym:

wydatki nie rozdzielone na działy 2.117.175 tys. zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1.
Dochodami własnymi budżetów terenowych są:
1)
wpłaty przedsiębiorstw i organizacji spółdzielczych objętych planem terenowym, z wyjątkiem podatku od funduszu płac oraz innych wpłat, które z mocy przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw i organizacji spółdzielczych stanowią dochody budżetu centralnego,
2)
wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek handlowych i usługowych objętych planem centralnym i terenowym, w granicach do 101% kwot wpływów z tego tytułu określonych w załączniku nr 2,
3)
wpłaty powszechnych kas oszczędności w wysokości określonej przez Ministra Finansów w stosunku procentowym do wielkości wkładów oszczędnościowych,
4)
opłaty za świadczenia i usługi wykonywane przez jednostki budżetowe podporządkowane radom narodowym oraz pobierane przez te jednostki i urzędy terenowych organów administracji państwowej dochody o charakterze administracyjnym i majątkowym,
5)
wpłaty zakładów budżetowych podporządkowanych radom narodowym,
6)
podatki od organizacji społecznych i zawodowych, z wyjątkiem podatku od funduszu płac,
7)
podatek scalony od kółek rolniczych, spółdzielni kółek rolniczych i innych jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym związku Kółek Rolniczych oraz od rolniczych spółdzielni produkcyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
8)
podatek dochodowy od banków spółdzielczych oraz podatek obrotowy od przedsiębiorstw i organizacji prowadzących gry losowe, a rozliczających się z budżetami terenowymi,
9)
podatek gruntowy, z wyjątkiem części podlegającej przekazaniu na Fundusz Rozwoju Rolnictwa, wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi, opłaty: melioracyjna, elektryfikacyjna oraz za budowę urządzeń wodnych,
10)
podatki obrotowy i dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem podatków od osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, a prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
11)
podatki: od wynagrodzeń, wyrównawczy, od spadków i darowizn oraz podatki i opłaty pobierane na podstawie przepisów o niektórych podatkach i opłatach terenowych,
12)
opłata skarbowa,
12)
wpływy z grzywien i kar orzeczonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w postępowaniu karnym skarbowym oraz w innych szczególnych postępowaniach administracyjnych, w których organami orzekającymi są terenowe organy administracji państwowej lub wojewódzkie (miejskie w miastach stopnia wojewódzkiego) komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej,
14)
inne opłaty, poza wymienionymi w pkt 4, 9, 11 i 12, pobierane przez jednostki organizacyjne podporządkowane radom narodowym i przez urzędy terenowych organów administracji państwowej,
15)
wpływy z należności scalonych od rolników i ze spłat zaległości zniesionych podatków oraz należności z nimi zrównanych, jeżeli stanowiły dochody budżetów terenowych przed ich zniesieniem.
2.
Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 15, traktuje się jako ponadplanowe.
3.
Dochody wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 są dochodami własnymi jednostkowego budżetu województwa. Wojewódzka rada narodowa ustala, które z dochodów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4-15 zaliczane będą do dochodów własnych budżetów miast, dzielnic i gmin (miast i gmin), a które do dochodów jednostkowego budżetu województwa, biorąc pod uwagę możliwość oddziaływania przez rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej na wielkość dochodów z tych źródeł.
4.
Wojewódzka rada narodowa może ustalać udziały:
1)
jednostkowego budżetu województwa w dochodach innych jednostkowych budżetów terenowych objętych zbiorczym budżetem województwa,
2)
budżetów miast, dzielnic i gmin (miast i gmin) w dochodach jednostkowego budżetu województwa.

Dochody budżetowe nie będące dochodami budżetów terenowych są dochodami budżetu centralnego.

1.
Minister Finansów ustali dla zbiorczych budżetów województw w terminie do dnia 31 stycznia 1978 r. wysokość stawek procentowych dochodów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.
2.
W wypadku nieosiągnięcia dochodów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, w kwotach ustalonych w załączniku nr 2, Minister Finansów wyrówna z budżetu centralnego powstały niedobór do wysokości 99% tych kwot.
1.
Wojewodowie ustalą projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów województw oraz przedłożą wojewódzkim radom narodowym projekty uchwał budżetowych, łącznie z projektem wojewódzkich planów społeczno-gospodarczych do dnia 31 grudnia 1977 r.
2.
Wojewodowie określą terminy przedłożenia radom narodowym projektów budżetów przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego.
3.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego ustalą projekty budżetów miast, dzielnic i gmin (miast i gmin) do dnia 31 grudnia 1977 r. Projekty te będą podstawą gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetów przez rady narodowe.
1.
Rady narodowe stopnia podstawowego uchwalą budżety do dnia 31 marca 1978 r.
2.
Rady narodowe uchwalą jednostkowe budżety terenowe w podziale na działy i rozdziały.
3.
Wojewódzkie rady narodowe mogą uchwalać wydatki budżetów terenowych w kwotach wyższych od wynikających z ustawy budżetowej, a rady narodowe stopnia podstawowego w kwotach wyższych od wynikających z uchwały wojewódzkiej rady narodowej - pod warunkiem uchwalenia większych dochodów własnych, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się także w wypadkach określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244).

Ustala się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w zbiorczych budżetach województw w wysokości 0,5% kwoty wydatków bieżących.

Przeniesienia kredytów w budżetach terenowych nie mogą powodować:

1)
zwiększenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki,
2)
zwiększenia łącznej kwoty kredytów w działach: "Gospodarka komunalna" i "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne" oraz kredytów w dziale "Administracja państwowa", z wyjątkiem przeniesień związanych z wykonywaniem uchwał Rady Ministrów lub z uruchamianiem środków z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,
3)
zmniejszenia kredytów w dziale "Rolnictwo", zmniejszenia łącznej kwoty kredytów w działach: "Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie", "Szkolnictwo zawodowe", "Kultura i sztuka", "Ochrona zdrowia", "Świadczenia społeczne", "Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek" oraz zmniejszenia kredytów na ochronę przeciwpożarową i ochotnicze straże pożarne.
1.
Terenowe organy administracji państwowej obowiązane są czuwać nad zachowaniem bieżącej równowagi budżetowej, zapewniać terminową realizację dochodów oraz zapobiegać wydatkom, które przekraczałyby kwotę osiągniętych dochodów i środków funduszu zasobowego.
2.
Minister Finansów ustala zasady i częstotliwość bankowej kontroli zachowania równowagi budżetów terenowych.
3.
Jeżeli okaże się, że równowaga budżetu miasta, dzielnicy lub gminy (miasta i gminy) nie jest zachowana, terenowy organ administracji państwowej występuje z wnioskiem o udzielenie zwrotnego zasiłku kasowego z funduszu zasobowego województwa.
4.
W razie niezachowania równowagi w jednostkowym budżecie województwa lub w razie braku środków funduszu zasobowego województwa na udzielenie zasiłku kasowego, o którym mowa w ust. 3, wojewoda występuje z wnioskiem do banku o udzielenie kredytu bankowego.
5.
Niewystąpienie z wnioskiem o udzielenie zasiłku kasowego (ust. 3) lub o udzielenie kredytu bankowego (ust. 4) stanowi naruszenie dyscypliny budżetowej w rozumieniu przepisów art. 84 ust. 2 Prawa budżetowego.
6.
Kredyt bankowy podlega spłacie z funduszu zasobowego województwa. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zrównoważenie jednostkowego budżetu województwa płatne są z funduszu zasobowego województwa, a w pozostałych wypadkach z funduszu zasobowego tego budżetu, któremu przyznano zasiłek kasowy powodujący zaciągnięcie kredytu.

W wypadkach uzasadnionych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi wojewódzka rada narodowa lub z jej upoważnienia wojewoda może ustalać wytyczne w przedmiocie dokonania koniecznych zmian w dochodach i wydatkach budżetów miast, dzielnic i gmin (miast i gmin).

1.
W wyniku wykonania budżetu 1977 r. w dyspozycji rad narodowych pozostają:
1)
ponadplanowe dochody określone w art. 4 ust. 1 pkt 2,
2)
ponadplanowe dochody z podatków i opłat od gospodarki nie uspołecznionej i od ludności,
3)
połowa ponadplanowych dochodów z pozostałych źródeł,
4)
nie wykorzystane kredyty budżetowe na gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz na administrację państwową,
5)
nie wykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
2.
Połowa środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podlega przekazaniu na terenowy fundusz zasobowy, a pozostała ich część wraz ze środkami wymienionymi w ust. 1 pkt 4 i 5 zwiększa rezerwę na nieprzewidziane wydatki.
3.
Ponadplanowe dochody i nie wykorzystane kredyty, nie pozostające - zgodnie z ust. 1 - w dyspozycji rad narodowych, podlegają przekazaniu do budżetu centralnego.
4.
Rezerwą na nieprzewidziane wydatki w części pochodzącej ze środków, o których mowa w ust. 1, dysponuje rada narodowa lub z jej upoważnienia terenowy organ administracji państwowej.
5.
W wypadku nieosiągnięcia planowanych na 1977 r. dochodów przekazaniu do budżetu centralnego podlega tylko taka kwota nie wykorzystanych kredytów, która nie spowoduje powstania lub zwiększenia niedoboru budżetowego.
6.
Minister Finansów może określić wypadki, w których ponadplanowe dochody i nie wykorzystane kredyty, ze względu na ich niewielkie rozmiary, nie będą podlegały przekazaniu do budżetu centralnego.
1.
Terenowy fundusz zasobowy stanowi rezerwę kasową jednostkowego budżetu terenowego.
2.
Fundusz zasobowy może być przeznaczony na:
1)
pokrycie niedoboru jednostkowego budżetu terenowego na koniec roku,
2)
pokrycie niedoborów środków obrotowych przedsiębiorstw objętych planem terenowym,
3)
udzielanie zwrotnych zasiłków kasowych zakładom budżetowym.

Fundusz zasobowy województwa może być przeznaczony ponadto na udzielanie w ciągu roku zwrotnych zasiłków kasowych budżetom miast, dzielnic i gmin (miast i gmin) oraz na pokrycie niedoborów tych budżetów, jeżeli nie mogą one być wyrównane z ich funduszów zasobowych.

3.
Fundusz zasobowy w części przekraczającej 5% kwoty wydatków bieżących budżetu terenowego może być przeznaczony dodatkowo na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem produkcji rynkowej i usług dla ludności oraz rozszerzeniem mocy produkcyjnej komunalnych przedsiębiorstw remontowo-budowlanych.
4.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów określi szczegółowe zasady gospodarowania częścią terenowego funduszu zasobowego, o której mowa w ust. 3.
5.
O przeznaczeniu funduszu zasobowego na pokrycie niedoborów oraz na cele, o których mowa w ust. 3, decyduje właściwa rada narodowa lub z jej upoważnienia terenowy organ administracji państwowej, a o udzielaniu z tego funduszu zwrotnych zasiłków kasowych - terenowy organ administracji państwowej.

Rada narodowa ustala zakres i terminy składania przez terenowy organ administracji państwowej informacji o zmianach w budżecie.

1.
Wydatki na utrzymanie dróg lokalnych, w stosunku do których naczelnym organem administracji państwowej jest Minister Komunikacji, finansowane są z budżetu centralnego.
2.
Gminne rady narodowe (rady narodowe miast i gmin) mogą przeznaczać środki funduszu gminnego - poza celami określonymi w ustawie z dnia 29 listopada 1972 r. o funduszu gminnym (Dz. U. Nr 49, poz. 313) - także na częściową pomoc w pokrywaniu kosztów dowożenia uczniów do szkół zbiorczych.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

1)
zmniejszenia lub zwiększenia dotacji na inwestycje w zbiorczych budżetach województw, jeżeli pozostałości środków na rachunkach terenowych funduszów inwestycyjnych i funduszów inwestycyjnych jednostek budżetowych na koniec 1977 r. będą wyższe lub niższe od przewidywanych w toku prac nad projektem budżetu na 1978 r.,
2)
zmniejszenia lub zwiększenia dotacji wyrównawczej dla zbiorczych budżetów województw w zależności od ukształtowania się skutków wprowadzonych od 1977 r. zmian w opodatkowaniu indywidualnej działalności usługowo-produkcyjnej,
3)
uwzględnienia w dochodach i wydatkach budżetowych skutków finansowych zmian cen i taryf oraz zmian zasad systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
4)
spłaty z nadwyżek budżetu centralnego:
a)
kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji,
b)
należności Narodowego Banku Polskiego z tytułu umorzenia udzielonych kredytów dla budownictwa spółdzielczego i indywidualnego oraz z tytułu różnic oprocentowania tych kredytów,
c)
należności Banku Gospodarki Żywnościowej z tytułu umorzenia udzielonych kredytów dla zespołowej i indywidualnej gospodarki rolnej, różnic oprocentowania tych kredytów oraz z tytułu udzielanych dotacji dla gospodarki rolnej.

Przepisy ustawy dotyczące:

1)
wojewódzkich rad narodowych stosuje się również do rad narodowych miast stopnia wojewódzkiego,
2)
wojewodów stosuje się również do prezydentów miast stopnia wojewódzkiego,

W 1978 r. nie stosuje się art. 5 ust. 2 pkt 1 w zakresie budżetów terenowych, art. 16-20, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 2 w zakresie podziału budżetu terenowego na części, art. 44 ust. 1 w zakresie uchwalenia budżetów przez rady narodowe stopnia podstawowego, art. 67 ust. 1 w zakresie przeniesień kredytów między częściami oraz przeniesień, o których mowa w art. 10 niniejszej ustawy, art. 73 oraz art. 75-78 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r. z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1-2

(pominięte)