Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.36.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1969 r.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1970
z dnia 22 grudnia 1969 r.

Art.  1.
1. Ustala się dochody budżetu Państwa w wysokości 379.721.067 tys. zł

w tym:

wpłaty przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych 304.039.603 tys. zł

w tym:

przemysł 186.514.054 tys. zł

budownictwo 1.497.850 tys. zł

rolnictwo 1.574.309 tys. zł

transport i łączność 5.341.863 tys. zł

wpłaty jednostek świadczących usługi socjalne i kulturalne 4.086.160 tys. zł

ubezpieczenia społeczne 20.532.000 tys. zł

obrona narodowa 250.000 tys. zł

wpłaty jednostek administracji państwowej, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 1.806.365 tys. zł

wpłaty instytucji finansowych 5.772.906 tys. zł

podatki i opłaty z gospodarki nie uspołecznionej 10.998.662 tys. zł

podatek od wynagrodzeń, różne podatki i opłaty 25.232.896 tys. zł

pożyczki i lokaty 7.002.475 tys. zł

2. Ustala się wydatki budżetu Państwa w wysokości 377.652.976 tys. zł

w tym:

finansowanie przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych 173.359.333 tys. zł

w tym:

przemysł 24.142.496 tys. zł

budownictwo 6.214.015 tys. zł

rolnictwo 26.507.834 tys. zł

transport i łączność 16.386.528 tys. zł

nauka 4.653.861 tys. zł

oświata i kultura 37.122.534 tys. zł

ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna 32.211.305 tys. zł

ubezpieczenia społeczne 16.705.100 tys. zł

obrona narodowa 35.389.000 tys. zł

administracja, bezpieczeństwo publiczne, wymiar sprawiedliwości i prokuratura 17.495.894 tys. zł

instytucje finansowe 1.448.463 tys. zł

pożyczki i lokaty 49.692.800 tys. zł

przelewy 78.632 tys. zł

środki rezerwowe 5.931.650 tys. zł

rezerwy na inwestycje i kapitalne remonty 3.564.404 tys. zł

3. Nadwyżka dochodów budżetu Państwa nad wydatkami wynosi 2.068.091 tys. zł
Art.  2.
1. Ustala się dochody i wydatki budżetu centralnego w wysokości:

dochody 335.295.360 tys. zł

wydatki 333.227.269 tys. zł

z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.068.091 tys. zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Minister Finansów dokona podziału dochodów i wydatków budżetu centralnego (załącznik nr 1) w pełnej szczegółowości (części, działy, rozdziały, tytuły i paragrafy).
3. Ustala się etaty osobowe centralnych organów administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury zgodnie z załącznikiem nr 2.
Art.  3.
1. Ustala się dochody i wydatki zbiorczych budżetów województw i miast wyłączonych z województw w wysokości:

dochody 91.313.738 tys. zł

w tym środki wyrównawcze 46.888.031 tys. zł

udziały w dochodach budżetu centralnego 45.759.947 tys. zł

dotacje na budownictwo mieszkaniowe 902.300 tys. zł

dotacje celowe 225.784 tys. zł

wydatki 91.313.738 tys. zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się etaty terenowych organów administracji państwowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Upoważnia się wojewódzkie i powiatowe rady narodowe (rady narodowe miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty) do uchwalania budżetów w następującej szczegółowości:
1) sumy dochodów i wydatków zbiorczego budżetu według działów,
2) dochody i wydatki budżetu jednostkowego - z podziałem na części, działy i rozdziały,
3) ogólne sumy dochodów i wydatków budżetów terenowych niższego stopnia, z wyodrębnieniem wydatków na inwestycje i kapitalne remonty, udziałów w dochodach rad narodowych wyższego stopnia, udziałów w dochodach budżetu centralnego, dotacji celowych i dotacji wyrównawczych.
4. W przypadku uchwalenia budżetów w szczegółowości określonej w ust. 3 prezydia rad narodowych uchwalają szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu jednostkowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w terminie 14 dni po uchwaleniu budżetu przez radę narodową.
5. Gromadzkie rady narodowe oraz rady narodowe osiedli i miast nie stanowiących powiatów uchwalają budżety w pełnej szczegółowości.
6. Rady narodowe uchwalą równocześnie z budżetami jednostkowymi na 1970 r. plany funduszu gromadzkiego nie objętego budżetem.
Art.  4.
1. Ustala się udziały wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) w następujących dochodach budżetu centralnego:
1) we wpływach z podatku obrotowego od przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym, z wyjątkiem przedsiębiorstw wymienionych w załączniku nr 5,
2) we wpłatach z zysku od państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego,
3) we wpływach z podatku od wynagrodzeń.
2. Wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego, wymienionych w ust. 1, dla poszczególnych wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) określa załącznik nr 5.
3. Wysokość stawek procentowych udziałów w dochodach budżetu centralnego, wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, dla poszczególnych wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) określa Minister Finansów po opracowaniu planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym.
4. W przypadku gdy ustalona na podstawie ust. 3 maksymalna stawka procentowa nie zapewni w pełnej wysokości kwoty udziałów określonej w załączniku nr 5, Minister Finansów może odpowiednią część udziałów zastąpić dotacją wyrównawczą.
5. Upoważnia się Ministra Finansów do ustalenia 100% udziałów rad narodowych we wpłatach z zysku przedsiębiorstw "Powszechne Domy Towarowe" przy odpowiednim zmniejszeniu dochodów własnych rad narodowych.
6. Uprawnienia Ministra Finansów określone w ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych w stosunku do prezydiów rad narodowych niższego stopnia.
Art.  5.
1. Wpływy z poszczególnych źródeł udziałów, określonych w art. 4 ust. 1, w przypadku przekroczenia kwot ustalonych dla wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) w załączniku nr 5, będą zarachowywane na rzecz budżetów terenowych do wysokości 103% tych kwot.
2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do budżetów rad narodowych niższego stopnia.
3. Jeżeli dochody osiągnięte z poszczególnych źródeł udziałów będą niższe od kwoty ustalonej w załączniku nr 5 o więcej niż 2%, Minister Finansów wyrówna powstały niedobór do wysokości 98% tej kwoty.
4. Prezydia rad narodowych wyrównają prezydiom rad narodowych niższego stopnia niedobory w przypadkach i do wysokości określonej w ust. 3.
Art.  6.
1. Wojewódzka rada narodowa (miasta wyłączonego z województwa) może ustalić udziały rad narodowych niższego stopnia we wpływach z podatku obrotowego i z wpłat z zysku od wojewódzkich przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego, wojewódzkich przedsiębiorstw handlowych oraz wojewódzkich zarządów aptek i kin, których zakłady położone są na terenie tych rad narodowych.
2. Powiatowa rada narodowa (miasta stanowiącego powiat) może ustalić udziały w podatku obrotowym oraz we wpłatach z zysku wielozakładowych przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego rozliczających się z jej budżetem na rzecz innych powiatowych (miejskich) rad narodowych, na których terenie działania położone są zakłady tych przedsiębiorstw; ustalenie udziałów następuje w porozumieniu z zainteresowanymi radami narodowymi.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do udziałów we wpłatach do budżetu od wielozakładowych spółdzielni pracy.
4. Powiatowa rada narodowa może ustalić udziały we wpłatach z zysku przedsiębiorstwa handlu detalicznego rozliczającego się z jej budżetem na rzecz rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, na których terenie położone są sklepy tego przedsiębiorstwa.
5. Powiatowa rada narodowa może ustalić udziały gromadzkich rad narodowych we wpływach z podatku dochodowego od gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Art.  7.
1. Przyznaje się jako dochody własne:
1) wojewódzkim radom narodowym (miast wyłączonych z województw) - 50% zysków oddziałów operacyjnych Powszechnej Kasy Oszczędności działających na terenie poszczególnych województw (miast wyłączonych z województw),
2) powiatowym, miejskim i dzielnicowym radom narodowym:
a) część marży sklepów fabrycznych oraz placówek niektórych przedsiębiorstw handlowych rozliczających się z budżetem centralnym, której wysokość wraz z określeniem jednostek i trybu dokonywania wpłat ustala Minister Finansów,
b) należności scalone pobierane na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności (Dz. U. z 1969 r. Nr 17, poz. 130) jako dochody ponadplanowe.
2. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) do przyznania udziałów w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiatowym, miejskim i dzielnicowym radom narodowym, na których terenie działania mają siedzibę oddziały operacyjne Powszechnej Kasy Oszczędności.
Art.  8.
1. Upoważnia się Radę Ministrów do zastosowania postanowień art. 10 ust. 1-4 ustawy budżetowej na rok 1963 z dnia 22 grudnia 1962 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 330) przy uchwalaniu budżetów terenowych na rok 1971.
2. Rady narodowe miast nie stanowiących powiatów oraz rady narodowe osiedli i gromad mogą uchwalić budżety w późniejszym terminie aniżeli określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164), z tym że nie może on przekroczyć dnia 20 grudnia.
Art.  9.

Upoważnia się Radę Ministrów do uchwalania kredytów dodatkowych z nadwyżek budżetu centralnego na cele związane z finansowaniem gospodarki narodowej.

Art.  10.
1. Rada Ministrów ustala zasady finansowania z podatku obrotowego należnych przedsiębiorstwom państwowym dotacji przedmiotowych.
2. Rada Ministrów może wprowadzić zasadę finansowania określonych inwestycji jednostek budżetowych kredytem bankowym.
Art.  11.
1. Upoważnia się ministrów (urzędy centralne) do dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu centralnego ustalonych w niniejszej ustawie, dotyczących przedsiębiorstw państwowych, jeżeli zmiany te wynikają z podziału zadań i środków narodowego planu gospodarczego oraz nie powodują pogorszenia różnicy między dochodami i wydatkami dotyczącymi tych przedsiębiorstw we właściwej części budżetu.
2. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) do dokonywania zmian:
1) w dochodach i wydatkach zbiorczego budżetu województwa dotyczących państwowych przedsiębiorstw terenowych i przedsiębiorstw spółdzielczych, o ile zmiany te wynikają z podziału lub zmian zadań i środków terenowego planu gospodarczego oraz nie powodują pogorszenia różnicy między dochodami i wydatkami dotyczącymi tych przedsiębiorstw w obrębie zbiorczego budżetu województwa,
2) wysokości środków wyrównawczych dla budżetów objętych zbiorczym budżetem województwa w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem że nie spowoduje to zwiększenia środków wyrównawczych z budżetu centralnego.
3. Zasady i terminy wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Rada Ministrów.
Art.  12.

Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) do przeprowadzenia rozliczenia funduszów własnych w obrocie państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego nadzorowanych przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości oraz przejęcia nadwyżek i pokrycia niedoborów środków obrotowych tych przedsiębiorstw w obrębie zbiorczego budżetu województwa (miasta wyłączonego z województwa) na zasadach, które określi Minister Finansów.

Art.  13.

Upoważnia się Ministra Finansów do zwiększania wydatków budżetu centralnego z tytułu:

1) pokrycia skutków finansowych obniżek cen towarów w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach handlowych, zarządzonych na podstawie obowiązujących przepisów,
2) dofinansowania przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują dopłaty z budżetu w zależności od jednostki wytworzonego (sprzedanego, zakupionego) produktu lub dokonanej usługi, jeżeli przedsiębiorstwa te przekroczą plany produkcji, sprzedaży, zakupu lub usług oraz w przypadkach wprowadzenia w trybie obowiązujących przepisów nowych dopłat lub ich podwyższenia,
3) dofinansowania państwowych gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują dopłaty z budżetu w zależności od rozmiaru wykonanych zadań, jeżeli przedsiębiorstwa te przekroczą planowane rozmiary tych zadań,
4) uzupełnienia funduszów własnych przedsiębiorstw państwowych w przypadkach powstania niedoborów spowodowanych urzędowymi zmianami cen albo płac lub zmianą zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw wynikającą ze zmian organizacyjnych,
5) dofinansowania państwowych przedsiębiorstw, które zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują dopłatę z budżetu w zależności od zrealizowanych wpływów i poniesionych wydatków zagranicznych, jeżeli przedsiębiorstwa te przekroczą planowane wpływy i wydatki stanowiące podstawę dopłat.
Art.  14.
1. Rada Ministrów może upoważnić ministrów (urzędy centralne) dysponujących środkami rezerwowymi do przenoszenia ich na właściwe części budżetu.
2. Minister Finansów może upoważnić ministrów (urzędy centralne) do dokonywania przeniesień kredytów budżetowych między działami, rozdziałami i tytułami.
3. Zwalnia się ministrów (urzędy centralne) od obowiązku zawiadamiania Ministra Finansów o dokonanych przeniesieniach kredytów budżetowych z wyjątkiem przeniesień między częściami budżetu.
4. Ministrowie (urzędy centralne) mogą, w granicach uprawnień wynikających z ust. 2, upoważnić podległe jednostki budżetowe do dokonywania zmian w planach finansowych, powodujących przeniesienie kredytów budżetowych między rozdziałami, tytułami i paragrafami.
5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 2 i 4, nie mogą naruszać ograniczeń wynikających z art. 28 i art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym.
Art.  15.
1. Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych (miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty) mogą upoważnić:
1) wydziały finansowe do dokonywania przeniesień kredytów budżetowych między rozdziałami w ramach działu z zachowaniem przepisu art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym,
2) wydziały prezydium (jednostki równorzędne) do dokonywania przeniesień kredytów budżetowych między tytułami i paragrafami w ramach rozdziału,
3) jednostki budżetowe podległe wydziałom do dokonywania zmian w planach finansowych, powodujących przeniesienia kredytów budżetowych między paragrafami.
2. Prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, osiedli i gromad mogą upoważnić przewodniczących właściwych prezydiów (przewodniczących gromadzkich rad narodowych) do dokonywania przeniesień kredytów budżetowych pomiędzy tytułami i paragrafami w ramach rozdziału.
3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać ograniczeń wynikających z art. 28 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym.
Art.  16.
1. Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych (miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty) mogą upoważnić wydziały finansowe do zmiany dochodów i wydatków w budżecie jednostkowym w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowej lub dotacji wyrównawczej na określone zadania otrzymywanej z budżetu centralnego lub z budżetu rady narodowej wyższego stopnia oraz do podziału kwot wynikających z tych zmian między budżety rad narodowych niższego stopnia.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, osiedli i gromad mogą upoważnić przewodniczących właściwych prezydiów (przewodniczących gromadzkich rad narodowych) do zmian dochodów i wydatków w budżecie.
Art.  17.

Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych (miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty) mogą upoważnić wydziały finansowe do zwiększania kredytów dla jednostek budżetowych na wykonanie ponadplanowych świadczeń usługowych w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej albo socjalnej - do wysokości ponadplanowych dochodów, uzyskanych w związku z tymi świadczeniami.

Art.  18.

Do upoważnień, o których mowa w art. 5, 9 i 13, nie ma zastosowania przepis art. 29 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym.

Art.  19.

Upoważnia się Ministra Finansów do zmniejszania lub zwiększania ustalonych etatów osobowych centralnych i terenowych organów administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (załączniki nr 2 i nr 4) w przypadku zmiany zadań lub zmian organizacyjnych.

Art. 20 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

ZAŁĄCZNIKI Nr 1-5

(pominięte)