Ustawa budżetowa na rok 1961.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.59.327

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1961
z dnia 22 grudnia 1960 r.

1.
Ustala się dochody budżetu Państwa w wysokości 228.414.547 tys. zł,

w tym:

wpłaty przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarki narodowej 166.110.501 tys. zł,

wpłaty przedsiębiorstw, jednostek i zakładów świadczących usługi

socjalno-kulturalne 2.529.622 tys. zł,

podatki i opłaty z gospodarki nie uspołecznionej 9.688.668 tys. zł,

podatki i opłaty od ludności 15.767.925 tys. zł,

różne dochody 3.012.456 tys. zł,

pożyczki i lokaty 8.116.151 tys. zł,

ubezpieczenia społeczne 23.189.224 tys. zł.

2.
Ustala się wydatki budżetu Państwa w wysokości 225.891.177 tys. zł,

w tym wydatki na:

finansowanie przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarki narodowej 126.998.395 tys. zł,

oświatę, naukę i kulturę 21.090.912 tys. zł,

ochronę zdrowia, opiekę społeczną i kulturę fizyczną 17.311.308 tys. zł,

ubezpieczenia społeczne 23.413.912 tys. zł,

obronę narodową 16.789.091 tys. zł,

administrację, instytucje wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę 12.225.258 tys. zł,

długi państwowe 3.675.555 tys. zł,

środki rezerwowe 4.386.656 tys. zł.

3.
Nadwyżka dochodów budżetu Państwa nad wydatkami wynosi 2.523.370 tys. zł.
1.
Ustala się dochody i wydatki budżetu centralnego w wysokości:

dochody 200.209.019 tys. zł,

wydatki 197.685.649 tys. zł,

z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.523.370 tys. zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.
Minister Finansów na podstawie załącznika nr 1 dokona podziału dochodów i wydatków budżetu centralnego w szczegółowości określonej w art. 18 ust. 1 pkt 4, a w zakresie kredytów na finansowanie inwestycji również w szczegółowości określonej w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221).
3.
Ustala się etaty osobowe centralnych organów administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury zgodnie z załącznikiem nr 2.
1.
Ustala się dochody i wydatki zbiorczych budżetów województw i miast wyłączonych z województw w wysokości:

dochody 54.858.908 tys. zł,

w tym:

dotacje wyrównawcze 21.666.393 tys. zł,

dotacje celowe na budownictwo mieszkaniowe 4.986.987 tys. zł,

wydatki 54.858.908 tys. zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.
Ustala się etaty terenowych organów administracji państwowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
1.
Ustala się udziały wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w dochodach budżetu centralnego z tytułu wpłat z zysku w wysokości 100% tych wpłat przypadających od państwowych przedsiębiorstw handlowych podległych następującym centralnym zarządom wchodzącym w skład Ministerstwa Handlu Wewnętrznego:

Centralnemu Zarządowi Hurtu Spożywczego,

Centralnemu Zarządowi Handlu Obuwiem,

Centralnemu Zarządowi Handlu Artykułami Użytku Kulturalnego,

Centralnemu Zarządowi Handlu Meblami,

Centralnemu Zarządowi Handlu Artykułami Tekstylnymi i Odzieżowymi,

Centralnemu Zarządowi Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego.

2.
Upoważnia się Ministra Finansów do ustalenia na podstawie planów przedsiębiorstw wysokości kwot z tytułu udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do odpowiedniego zmniejszenia dotacji wyrównawczej.
1.
Rada Ministrów ustala w oparciu o budżet Państwa plan sfinansowania inwestycji terenowych.
2.
Minister Finansów może dokonać zmiany dotacji wyrównawczych dla wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw), jeżeli stan środków na finansowanie inwestycji w dniu 31 grudnia 1960 r. okaże się inny od kwoty ustalonej w trybie ust. 1.

Nie wykorzystane w roku 1960 dotacje na inwestycje scentralizowane dla rad narodowych, zmniejszone o sumę faktycznych zobowiązań z tytułu robót i dostaw inwestycyjnych wykonanych w 1960 r., podlegają zwrotowi do budżetu centralnego.

1.
Przyznaje się jako dochody własne:
1)
wojewódzkim radom narodowym (miast wyłączonych z województw) - udziały w zyskach Powszechnej Kasy Oszczędności - w wysokości 50% zysków oddziałów operacyjnych PKO działających na terenie poszczególnych województw (miast wyłączonych z województw);
2)
powiatowym, miejskim i dzielnicowym radom narodowym - udziały w marżach sklepów fabrycznych i placówek określonych przez Ministra Finansów kategorii przedsiębiorstw handlowych rozliczających się z budżetem centralnym;
3)
gromadzkim radom narodowym oraz radom narodowym miast nie stanowiących powiatów miejskich i osiedli - wpłaty równoważników pieniężnych za zaległe dostawy obowiązkowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 62, poz. 337) z zachowaniem dotychczasowych uprawnień gromadzkich rad narodowych do traktowania części lub, na niektórych terenach, całości tych dochodów jako ponadplanowych.
2.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) do przyznania udziałów w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiatowym, miejskim i dzielnicowym radom narodowym, na których terenie działania mają siedzibę oddziały operacyjne Powszechnej Kasy Oszczędności.

Upoważnia się Radę Ministrów do przyznawania kredytów dodatkowych z nadwyżki budżetowej określonej w art. 1 ust. 3 na wydatki związane z finansowaniem gospodarki narodowej.

Upoważnia się właściwych ministrów do zmian w dochodach i wydatkach budżetu centralnego dotyczących przedsiębiorstw państwowych, jeżeli wynikają one ze zmiany podziału zadań oraz nie powodują pogorszenia różnicy między dochodami i wydatkami dotyczącymi tych przedsiębiorstw w ramach jednej części budżetu.

1.
Upoważnia się Ministra Finansów do zmiany wydatków budżetu centralnego z tytułu:
1)
pokrycia zarządzonych na podstawie obowiązujących przepisów obniżek cen towarów w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach handlowych;
2)
dofinansowania przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują dopłaty z budżetu w zależności od jednostki wytworzonego (sprzedanego, zakupionego) produktu lub dokonanej usługi, jeżeli przedsiębiorstwa te przekroczą plany produkcji, sprzedaży, zakupu lub usług.
2.
Uprawnienie do przejmowania na dochód budżetu dodatnich różnic cen od przedsiębiorstw państwowych rozciąga się na przedsiębiorstwa spółdzielcze.

Upoważnia się Ministra Finansów do spłacenia z pozostałości na rachunkach bankowych budżetu centralnego:

1)
kredytów b. przedsiębiorstwa spółdzielni "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" - do kwoty 661 mln złotych,
2)
kredytów bankowych udzielonych w II półroczu 1960 r. przedsiębiorstwom państwowym na sfinansowanie wzrostu kosztów inwestycji i kapitalnych remontów spowodowanego zmianą cen artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych z dniem 1 lipca 1960 r.,
3)
normatywnego kredytu bankowego oraz do uzupełnienia własnych środków obrotowych niektórych przedsiębiorstw państwowych w związku z regulacją z dniem 1 stycznia 1961 r. udziału środków własnych w pokryciu normatywu środków obrotowych.

Do upoważnień, o których mowa w art. 8, 9, 10 ust. 1 i art. 11, nie ma zastosowania przepis art. 29 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221).

1.
Fundusz płac centralnych i terenowych organów administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury oraz podporządkowanych jednostek i zakładów budżetowych podlega limitowaniu.
2.
Zasady i tryb gospodarowania funduszem płac (ust. 1) określi Minister Finansów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1961 r.