Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.77.364

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 sierpnia 1993 r.
w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1993 r. zakaz wywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU

PozycjaKod PCNWyszczególnienie
123
05110511Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi:
- Pozostałe:
0511 99- - Pozostałe:
0511 99 10 0- - - Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub

skórek

41014101Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), nawet odwłosione, również dwojone:
4101 10- Całe skóry i skórki bydlęce, o masie jednej skóry nie

przekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 10 kg,

jeśli suchosolone lub 14 kg, jeśli świeże, mokrosolone

lub inaczej zakonserwowane:

4101 10 10 0- - Świeże lub mokrosolone
4101 10 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe skóry i skórki bydlęce świeże lub

mokrosolone:

4101 21 00 0- - Całe
4101 22 00 0- - Krupony i półkrupony
4101 29 00 0- - Pozostałe
4101 30- Pozostałe skóry i skórki bydlęce inaczej

zakonserwowane:

4101 30 10 0- - Suszone lub suchosolone
4101 30 90 0- - Pozostałe
4101 40 00 0- Skóry i skórki końskie lub innych zwierząt

jednokopytnych

41034103Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 (b) lub 1 (c) do niniejszego działu:
4103 90 00 0- Pozostałe
41044104Skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych wyprawione, bez włosia, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109:
4104 10- Całe skóry bydlęce wyprawione o powierzchni jednej

sztuki nie przekraczającej 2,6 m 2 (28 stóp

kwadratowych):

4104 10 30 0- - Pozostałe skóry wyprawione, ale nie preparowane

inaczej niż tylko garbowane chromowo w stanie mokrym

(wet blue)

- - Pozostałe:
4104 10 91 0- - - Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane
- - - Inaczej preparowane:
4104 10 95 0- - - - Skóry chromowe
4104 10 99 0- - - - Pozostałe
- Pozostałe wyprawione skóry bydlęce i zwierząt

jednokopytnych, garbowane lub dogarbowane, ale nie

preparowane inaczej, nawet dwojone:

4104 22- - Skóry bydlęce wyprawione, wstępnie garbowane w inny

sposób:

4104 22 10 0- - - Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane

chromowo, w stanie mokrym (wet blue)

4104 22 90 0- - - Pozostałe
4104 29 00 0- - Pozostałe
41074107Skóry wyprawione z pozostałych zwierząt, bez włosia, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109:
4107 10- Świńskie:
4107 10 10 0- - Garbowane, ale nie preparowane inaczej
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 września 1993 r. (Dz.U.93.89.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1993 r.