Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.24.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1993 r.
w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się wolny obszar celny w gminie Terespol, którego szczegółowy opis granic stanowi załącznik do rozporządzenia; przebieg granic tego obszaru jest oznaczony na mapie w skali 1:5000, przechowywanej i pozostającej do wglądu w Urzędzie Wojewódzkim w Białej Podlaskiej.
§  2. Jako osobę zarządzającą wolnym obszarem celnym w gminie Terespol ustanawia się gminę Terespol.
§  3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol (Dz. U. Nr 49, poz. 269).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GMINIE TERESPOL

Poczynając od punktu nr 3218, zlokalizowanego na skrzyżowaniu południowej granicy działki Nadleśnictwa Biała Podlaska nr 359/1 z drogą oznaczoną numerem 363/8, granica wolnego obszaru celnego biegnie w kierunku zachodnim po południowej granicy działki nr 359/1 do punktu nr 3220, gdzie skręca w kierunku północnym i biegnie dalej przez kolejne punkty graniczne do punktu nr 3223. W punkcie tym skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez kolejne punkty do punktu nr 3230, a dalej przybiera kierunek południowo-zachodni, aż do punktu granicznego nr 3235 i punktu poligonowego nr 697.1084/16203.

W punkcie tym granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią stroną drogi oznaczonej jako działka nr 358/1 przez punkty o numerach: 7056, 7048, 7047, 7044, 7043, 7039, 7035, 7027, 5w i działka nr 358/2 przez punkty o numerach: 7067, 7023, 6c oraz działka nr 358/3 przez punkty o numerach: 7019, 7016, 7012, 7007, 7009. W tym punkcie granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy pasa kolejowego stanowiącego działkę nr 21/1 obrębu Małaszewicze przez punkty o numerach kolejnych od 21 do 30. W punkcie tym skręca na północ i biegnie po zachodniej granicy działki nr 359/1, stanowiącej własność Nadleśnictwa Biała Podlaska, aż do punktu nr 3214, w którym skręca na zachód i biegnie po północnej granicy drogi, stanowiącej działkę nr 363/8, aż do punktu nr 3218, od którego opis rozpoczęto.

Cały teren obejmuje działki ewidencyjne od nr 363/25 do nr 363/31, nr 363/3, nr 363/16, nr 363/17, nr 363/5, nr 363/6, od nr 363/20 do nr 363/23, od nr 363/33 do nr 363/41, od nr 363/8 do nr 363/12, zapisane w rejestrze ewidencji gruntów wsi Małaszewicze Małe, gmina Terespol.

Powierzchnia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol wynosi 166,41 ha.