Ustanowienie w miastach: Lublinie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.79.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 sierpnia 1928 r.
w sprawie ustanowienia w miastach: Lublinie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o sędziach śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 611) zarządzam co następuje:
Ustanawia się w miastach: Lublinie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie po jednem stanowisku sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.