Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.13.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie ustanowienia urzędu Szefa Sztabu Wojsk Polskich.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Zachowując przy Nas w myśl Naszego dekretu z dnia 12 października 1918 Naczelne Dowództwo nad Naszą siłą zbrojną, ustanowić urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który będzie Nam przedkładał do rozstrzygnięcia sprawy wojskowe, w zakres jego kompetencji wchodzące.

Dan w Warszawie, dnia 19 września 1918 roku.