Ustanowienie urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. - Dz.U.1932.51.480 - OpenLEX

Ustanowienie urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.480

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 maja 1932 r.
o ustanowieniu urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Urzędy Ministra Rolnictwa i Ministra Reform Rolnych łączy się w jeden urząd Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

Zakres działania Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych obejmuje:

a)
sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Rolnictwa, z wyjątkiem spraw szkolnictwa, oraz spraw Państwowego Instytutu Meteorologicznego;
b)
sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Reform Rolnych;
c)
sprawy, które zostają przekazane Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479).

Sprawy szkolnictwa przekazuje się do zakresu działania Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zaś sprawy Państwowego Instytutu Meteorologicznego - do zakresu działania Ministra Komunikacji.

Urzędnicy i niżsi funkcjonarjusze państwowi, oraz pracownicy kontraktowi z działów Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Reform Rolnych, z którymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie rozwiązano stosunku służbowego, przechodzą z tym dniem do odpowiednich działów zarządu państwowego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych, Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministrowi Komunikacji - każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1932 r.