Ustanowienie Taryfy celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.146.1639

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
Ustanawia się Taryfę celną, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
1.
Do towarów objętych kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3, jeżeli stawka celna określona w Taryfie celnej, o której mowa w § 1, jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.
Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95, Nr 13, poz. 106, Nr 29, poz. 322 i Nr 32, poz. 364).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem ust. 5 pkt 14 części A Postanowień wstępnych Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

(Taryfa celna stanowiąca załącznik do rozporządzenia jest oddzielnym załącznikiem do niniejszego numeru.)

ZAŁĄCZNIK  1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

Taryfa celna została udostępniona przez Dom Wydawniczy ABC w Warszawie.

..................................................

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

A. Stawki celne treść części A

B. Ogólne reguły dotyczące sposobu, warunków i zakresu stosowania stawek celnych treść części B

C. Ogólne reguły interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej treść części C

D. Jednostki miar treść części D

E. Wykazy krajów i regionów treść części E

F. Znaki, skróty i symbole treść części F

CZĘŚĆ DRUGA

TABELA STAWEK CELNYCH

SEKCJA I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

1 Zwierzęta żywe treść działu 1

2 Mięso i podroby jadalne treść działu 2

3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne treść działu 3

4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone treść działu 4

5 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone treść działu 5

SEKCJA II

Produkty pochodzenia roślinnego

6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście treść działu 6

7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne treść działu 7

8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów treść działu 8

9 Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy treść działu 9

10 Zboża treść działu 10

11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny treść działu 11

12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza treść działu 12

13 Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne treść działu 13

14 Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone treść działu 14

SEKCJA III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego treść działu 15

SEKCJA IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych treść działu 16

17 Cukry i wyroby cukiernicze treść działu 17

18 Kakao i przetwory z kakao treść działu 18

19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze treść działu 19

20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin treść działu 20

21 Różne przetwory spożywcze treść działu 21

22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet treść działu 22

23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt treść działu 23

24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu treść działu 24

SEKCJA V

Produkty mineralne

25 Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement treść działu 25

26 Rudy metali, żużel i popiół treść działu 26

27 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne treść działu 27

SEKCJA VI

Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

28 Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów treść działu 28

29 Chemikalia organiczne treść działu 29

30 Produkty farmaceutyczne treść działu 30

31 Nawozy treść działu 31

32 Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty treść działu 32

33 Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne kosmetyczne i toaletowe treść działu 33

34 Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu treść działu 34

35 Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy treść działu 35

36 Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne treść działu 36

37 Materiały fotograficzne i kinematograficzne treść działu 37

38 Produkty chemiczne różne treść działu 38

SEKCJA VII

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku

39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich treść działu 39

40 Kauczuk i wyroby z kauczuku treść działu 40

SEKCJA VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe, wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)

41 Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione treść działu 41

42 Wyroby ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) treść działu 42

43 Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich treść działu 43

SEKCJA IX

Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esparto i pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

44 Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny treść działu 44

45 Korek i wyroby z korka treść działu 45

46 Wyroby ze słomy, z esparto i pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny treść działu 46

SEKCJA X

Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich

47 Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) treść działu 47

48 Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury treść działu 48

49 Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany treść działu 49

SEKCJA XI

Materiały i wyroby włókiennicze

50 Jedwab treść działu 50

51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego treść działu 51

52 Bawełna treść działu 52

53 Pozostałe roślinne włókna; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej treść działu 53

54 Włókna chemiczne ciągłe treść działu 54

55 Włókna chemiczne odcinkowe treść działu 55

56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich treść działu 56

57 Dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe treść działu 57

58 Tkaniny specjalne; tkaniny z okrywą włókienną; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty treść działu 58

59 Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych treść działu 59

60 Dzianiny treść działu 60

61 Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin treść działu 61

62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin treść działu 62

63 Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty treść działu 63

SEKCJA XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich

64 Obuwie, getry i wyroby podobne; ich części treść działu 64

65 Nakrycia głowy i ich części treść działu 65

66 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części treść działu 66

67 Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich treść działu 67

SEKCJA XIII

Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

68 Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów treść działu 68

69 Wyroby ceramiczne treść działu 69

70 Szkło i wyroby ze szkła treść działu 70

SEKCJA XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety

71 Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety treść działu 71

SEKCJA XV

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych

72 Żelazo, żeliwo i stal treść działu 72

73 Wyroby z żeliwa i stali treść działu 73

74 Miedź i wyroby z miedzi treść działu 74

75 Nikiel i wyroby z niklu treść działu 75

76 Aluminium i wyroby z aluminium treść działu 76

78 Ołów i wyroby z ołowiu treść działu 78

79 Cynk i wyroby z cynku treść działu 79

80 Cyna i wyroby z cyny treść działu 80

81 Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów treść działu 81

82 Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych treść działu 82

83 Wyroby różne z metali nieszlachetnych treść działu 83

SEKCJA XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części treść działu 84

85 Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów treść działu 85

SEKCJA XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe

86 Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (także elektromechaniczne) treść działu 86

87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria treść działu 87

88 Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części treść działu 88

89 Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające treść działu 89

SEKCJA XVIII

Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria

90 Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria treść działu 90

91 Zegary i zegarki oraz ich części treść działu 91

92 Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów treść działu 92

SEKCJA XIX

Broń i amunicja; części i akcesoria

93 Broń i amunicja; ich części i akcesoria treść działu 93

SEKCJA XX

Wyroby różne

94 Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane treść działu 94

95 Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria treść działu 95

96 Różne wyroby przemysłowe treść działu 96

SEKCJA XXI

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

97 Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki treść działu 97

1 Załącznik:

- zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.02.1.18).

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.100.906) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2002 r. - zob. § 2 przywołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.104.931) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.132.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.141.1186) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 2002 r. - zob. § 2 przywołanego rozporządzenia.