Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.102.780

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1933 r.
o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. *

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o państwowej służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
Ustanawia się dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych załączoną tabelę stanowisk (załącznik).
Z chwilą mianowania na dane stanowisko służbowe przysługuje urzędnikowi prawo do tytułu urzędowego. Tytułem jest nazwa nadanego urzędnikowi stanowiska.
Stosunek hierarchiczny stanowisk w ramach poszczególnych rubryk tabeli określa cyfrowy porządek, w jakim stanowiska zostały w rubrykach tabeli umieszczone. Stanowiska równorzędne są umieszczone pod tą samą cyfrą.
Urzędnicy zajmujący stanowiska nieprzewidziane załączoną tabelą zostaną do dnia 1 lutego 1934 r. przemianowani na stanowiska tą tabelą objęte.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631), wraz z wszystkiemi zmianami późniejszemi, z wyjątkiem przepisów o zaliczeniu stanowisk do poszczególnych kategoryj, zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 493).

ZAŁĄCZNIK  1

TABELA

stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

grafika

* Z dniem 1 stycznia 1949 r. nin. rozporządzenie traci moc w odniesieniu do pracowników państwowych objętych art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz.U.1949.7.39), zgodnie z § 23 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz.U.1949.14.92).
1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz.U.36.52.370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1936 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz.U.37.9.67) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 1937 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz.U.37.55.431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 1937 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz.U.37.83.603) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 1937 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz.U.38.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1938 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1938 r. (Dz.U.38.22.195) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz.U.39.14.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1939 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 października 1941 r. (Dz.U.41.7.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1941 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1942 r. (Dz.U.42.7.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1942 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1942 r. (Dz.U.42.8.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 1942 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 1943 r. (Dz.U.43.1.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lutego 1943 r. Zmiana w części dotyczącej Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Informacji i Dokumentacji nie została naniesiona na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 września 1943 r. (Dz.U.43.9.24) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 1943 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. (Dz.U.1944.16.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1944 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. (Dz.U.1944.16.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 1945 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. (Dz.U.1944.16.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 1945 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. (Dz.U.1944.16.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1946 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. (Dz.U.1944.16.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lipca 1946 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. (Dz.U.1944.16.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 1946 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. (Dz.U.1944.16.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1949 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.