§ 5. - Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.64.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.
§  5. 2
Kierownikom władz I instancji, którzy przesłużyli w najwyższym dla danego stanowiska stopniu służbowym lat 10 i wykazują dobrą kwalifikację, może właściwa władza nadać stopień służbowy bezpośrednio wyższy.

Lekarzom powiatowym po przesłużeniu 15 lat w polskiej służbie państwowej w VII stopniu służbowym może być nadany VI stopień służbowy, o ile wykazują oni dobrą kwalifikację służbową.

Zamieszczony w ustępie drugim niniejszego paragrafu przepis rozciąga się również na lekarzy powiatowych weterynarji i komisarzy ochrony lasów.

2 § 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.