§ 2. - Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.64.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.
§  2. 1
Na każdy rok budżetowy Rada Ministrów na wniosek właściwego ministra, przedstawiony w porozumieniu z Ministrem Skarbu, uchwala dla poszczególnych władz i urzędów wykazy stanowisk. W wykazach tych winna być określona ilość stanowisk, przewidzianych na dany rok budżetowy, tudzież wskazane stopnie służbowe, w jakich stanowiska te mogą być w tym okresie obsadzane.

Przepisy powyższe mają zastosowanie również i do biura Sejmu i Senatu z tą zmianą, iż wniosek na Radę Ministrów przedstawia Minister Skarbu po uzgodnieniu projektu wykazu z Marszałkami Sejmu i Senatu.

Postanowienia § niniejszego dotyczą również wykazu na rok 1925, z tą jednak zmianą, że ogłoszenie wykazu stanowisk w gazecie rządowej nastąpi przed końcem grudnia 1924 r.

1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 października 1924 r. (Dz.U.24.95.884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1924 r. (Dz.U.24.102.938) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 maja 1926 r. (Dz.U.26.59.343) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 1926 r.