Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.64.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 1924 r.
o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. *

Na mocy art. 11 i 17 ustawy o państwowej służbie cywilnej z dn. 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
Ustanawia się dla poszczególnych władz i urzędów Rzeczypospolitej załączoną tabelę (szemat) stanowisk tudzież tytułów i stopni służbowych do tych stanowisk przywiązanych.

Ustanowione w tabeli stanowiska oraz przywiązane do nich stopnie służbowe mają być nadawane przez właściwą władzę, powołaną do mianowania, na podstawie rocznego wykazu stanowisk, przewidzianego w § 2.

Na każdy rok budżetowy Rada Ministrów na wniosek właściwego ministra, przedstawiony w porozumieniu z Ministrem Skarbu, uchwala dla poszczególnych władz i urzędów wykazy stanowisk. W wykazach tych winna być określona ilość stanowisk, przewidzianych na dany rok budżetowy, tudzież wskazane stopnie służbowe, w jakich stanowiska te mogą być w tym okresie obsadzane.

Przepisy powyższe mają zastosowanie również i do biura Sejmu i Senatu z tą zmianą, iż wniosek na Radę Ministrów przedstawia Minister Skarbu po uzgodnieniu projektu wykazu z Marszałkami Sejmu i Senatu.

Postanowienia § niniejszego dotyczą również wykazu na rok 1925, z tą jednak zmianą, że ogłoszenie wykazu stanowisk w gazecie rządowej nastąpi przed końcem grudnia 1924 r.

Służbę na stanowiskach, dla których według tabeli przewidziano kilka stopni służbowych, rozpoczyna się w najniższym stopniu służbowym, z wyjątkiem wypadku kiedy urzędnik na poprzednio zajmowanym stanowisku osiągnął już stopień służbowy, przewidziany w tabeli jako najniższy dla stanowiska, na które przechodzi; w tym wypadku urzędnikowi może być nadany stopień służbowy bezpośrednio wyższy od posiadanego przez niego na poprzedniem stanowisku.
Osiąganie na danym stanowisku, przewidzianych w rocznym wykazie (§ 2) wyższych stopni służbowych odbywa się na ogólnych zasadach, dotyczących awansów (art. 41 ustawy o służbie cywilnej) stopniowo, ze stopnia służbowego niższego na stopień bezpośrednio wyższy.

Nadawanie najwyższych stopni służbowych III, IV i V na stanowiskach: Dyrektorów Departamentu, Naczelników Wydziałów, Radców Ministerjalnych oraz na stanowiskach, które wedle przewidzianych w tabeli stopni służbowych odpowiadają stanowiskom Dyrektora Departamentu, Naczelnika Wydziału i Radcy Ministerjalnego następować może tylko w wyjątkowych wypadkach i to pod warunkiem posiadania przez urzędnika bardzo dobrej kwalifikacji względnie aplikacji oraz przesłużenia w bezpośrednio niższym stopniu służbowym na stanowisku Dyrektora Departamentu i równorzędnych 7 lat, a na pozostałych stanowiskach 5 lat.

Wskazane wyższe stopnie służbowe na wypadek zamiaru ich nadania w danym okresie budżetowym, winny być przewidziane w rocznym wykazie stanowisk (§ 2).

Kierownikom władz I instancji, którzy przesłużyli w najwyższym dla danego stanowiska stopniu służbowym lat 10 i wykazują dobrą kwalifikację, może właściwa władza nadać stopień służbowy bezpośrednio wyższy.

Lekarzom powiatowym po przesłużeniu 15 lat w polskiej służbie państwowej w VII stopniu służbowym może być nadany VI stopień służbowy, o ile wykazują oni dobrą kwalifikację służbową.

Zamieszczony w ustępie drugim niniejszego paragrafu przepis rozciąga się również na lekarzy powiatowych weterynarji i komisarzy ochrony lasów.

Wyższość hierarchiczną stanowisk określa kategorja, do jakiej dane stanowisko zostało zaliczone w tabeli oraz w obrębie kategorji stopień służbowy przywiązany według tabeli do stanowiska, wzgl. stopień średni lub niższy.

Awans na inne stanowiska może następować nie wyżej, jak do następnego stopnia służbowego od zajmowanego przez urzędnika poprzednio.

Urzędnicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają wyższe od przewidzianych w tabeli dla danego stanowiska stopnie służbowe, zatrzymują posiadane stopnie do czasu przejścia na stanowisko, do którego przywiązany ten sam lub wyższy stopień służbowy.

Postanowienie to w niczem nie narusza przysługujących władzy uprawnień z ustępu I art. 116 ust. o sł. cywilnej.

Uzgodnienie dotychczas istniejącego stanu rzeczy we władzach i urzędach państwowych z ustanowioną niniejszem rozporządzeniem tabelą stanowisk winno nastąpić najpóźniej z końcowym terminem ustalania urzędników w myśl przepisów art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej t. j. najdalej do dnia 31 grudnia 1925 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy wydane w przedmiotach unormowanych niniejszem rozporządzeniem.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  № 1 4

1. Prezydjum Rady Ministrów.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 2 5

2. Kancelarja cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 3 6

3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 4 7

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 5 8

5. Ministerstwo Spraw Wojskowych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 6 9

6. Ministerstwo Skarbu.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 7 10

7. Ministerstwo Sprawiedliwości.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 8 11

8. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 9 12

9. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 10 13

10. Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 11 14

11. Ministerstwo Kolei Żelaznych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 12 15

12. Ministerstwo Robót Publicznych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 13 16

13. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 14 17

14. Ministerstwo Reform Rolnych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 15

15. Kancelarja Sejmu i Senatu.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Sprostowania:

3)
W załączonej do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 631) tabeli, w załączniku № 1 (str. 941), po wyrazach: "Prezes Rady Ministrów" należy dodać wyrazy "I st. sł.", zamiast wyrazów "Urzędy i instytucje przy Prezydjum Rady Ministrów" winno być "Grzędy i instytucje przy Prezesie Rady Ministrów"; zamiast wyrazu "Ajencji" winno być "Agencji"; zamiast wyrazów "Dyrektor Drukarń Państwowych" winno być "Dyrektor Drukarni Państwowej"; zamiast wyrazów: "Referendarz Najwyższego Trybunału Administracyjnego" winno być "Referendarz Sekretarjatu Prawniczego Najwyższego Trybunału Administracyjnego" w załączniku Na 3 (str. 942-943) zamiast: "Generalny Dyrektor Zdrowia" winno być "Generalny Dyrektor Służby Zdrowia"; zamiast: "Dyrektor Okręgowy Dyrekcji Robót Publicznych" winno być "Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych" po wyrazach "Komisarz rządu w Łodzi" należy dodać wyrazy "Dyrektor Policji we Lwowie i Krakowie"; zamiast: "instruktor stowarzyszenia przemysłowców" winno być "instruktor stowarzyszeń przemysłowych"; zamiast wyrazów: "Lekarz weterynaryjny" winno być "Lekarz powiatowy weterynarji";

w załączniku № 4 (str. 944) zamiast "Podsekratarz Stanu" winno być: "Podsekretarz-Stanu";

w załączniku № 6 (str. 946) zamiast wyrazów: "Władze i urzędy podległe" winno być "Władze, urzędy i instytucje podległe";

w załączniku № 8 (str. 948) w dziale "Władze i urzędy podległe" w kolumnie "I kategorja. Stanowiska oraz tytuły do nich przywiązane" po stanowisku "Naczelnik Wydziału" należy dodać stanowisko "Radca" i odpowiednio w kolumnie "Stopień służbowy" dodać "VI"; w kolumnie "II kategorja" zamiast: "Zastępca inspektora szkolego" winno być "Zastępca inspektora szkolnego";

w załączniku № 9 (str. 949) w dziale "Centrala" w kolumnie "II kategoria" przy wyrazach "Mierniczy, Asesor, Księgowy" zamiast: "IX - VIII" winno być "VIII - VII", w dziale "Instytucje naukowe (Stanowiska specjalne)" zamiast wyrazu "Radjotelegrafista" winno być "Radiotelegrafista";

w załączniku № 10 (str. 951) zamiast wyrazów: "Władze i instytucje podległe" winno być "Władze, urzędy i instytucje podległe"; po wyrazach "Dyrektor szkoły morskiej" należy dodać wyrazy: "Dyrektor urzędu morskiego" i odpowiednio w kolumnie "Stopień służbowy" - "VI - V".

w załączniku № 12 (str. 952) w dziale "Władze i urzędy podległe" w kolumnie "I kategorja" po wyrazie: "Referendarz" należy dodać wyrazy "Inżynier mierniczy" i odpowiednio w kolumnie "Stopień służbowy" - "Viii-VII".

We wszystkich załącznikach w kolumnie "II kategorja" zamiast wyrazów "Naczelny rachmistrz" winno być "Naczelnik rachuby".

ZAŁĄCZNIK  № 16 18

16. MINISTERSTWO POCZT I TELEGRAFÓW.

Stanowiska poza kategorjamiMinister II s t. sł.
I kategorjaII kategorjaIII kategorja
stanowiska oraz tytuły do nich przywiązanestopień służbowystanowiska oraz tytuły do nich przywiązanestopień służbowystanowiska oraz tytuły do nich przywiązanestopień służbowy
Centrala
Podsekretarz StanuIIINaczelnik rachubyVII-VINaczelnik kancelarjiVIII-VII
Dyrektor DepartamentuIV - IIIAsesor KsięgowyVIII-VIIAdjunkt kancelaryjnyIX-VIII
RejestratorX-IX
Naczelnik WydziałuVI-V-IVKontrolerIX-VIIIRysownikXI-X-IX
Inspektor ministerjalnyVI-VSekretarzX-IXKancelistaXII-XI
Radca ministerialnyAsystent rachunkowyX
ReferendarzVIII-VII
Władze i urzędy podległe
Prezes Dyrekcji Poczt i TelegrafówV-IVNaczelnik wydziału rachunkowego VII-VINaczelnik KancelarjiIX-VIII
Dyrektor Izby Kontroli Rachunkowej Poczt i TelegrafówVNaczelnik rachubyVIIAdjunkt kancelaryjnyX-XI
Wiceprezes Dyrekcji Poczt i TelegrafówVAsesor KsięgowyVIII-VIIRejestratorXI-X
Naczelnik WydziałuVI-VKontrolerIX-VIIIKancelistaXII-XI
RadcaVISekretarzX-IX
InspektorVII-VIAsystent rachunkowyX
ReferendarzVIII-VII
* Z dniem 30 grudnia 1933 r. nin. rozporządzenie traci moc obowiązującą wraz z wszystkiemi zmianami późniejszemi, z wyjątkiem przepisów o zaliczeniu stanowisk do poszczególnych kategoryj, zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 1927 r. (Dz.U.27.56.493), zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz.U.33.102.780).
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 października 1924 r. (Dz.U.24.95.884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1924 r. (Dz.U.24.102.938) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 maja 1926 r. (Dz.U.26.59.343) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 1926 r.

2 § 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

3 § 8:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 1925 r. (Dz.U.25.16.105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 marca 1925 r. (Dz.U.25.32.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1925 r.

4 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1926 r. (Dz.U.26.91.528) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 1927 r. (Dz.U.27.29.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 marca 1927 r. (Dz.U.27.31.260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 marca 1928 r. (Dz.U.28.40.392) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1930 r. (Dz.U.30.88.689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1931 r. (Dz.U.31.59.480) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1931 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1928 r. (Dz.U.28.53.506) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 1928 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
6 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1924 r. (Dz.U.24.112.994) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1927 r. (Dz.U.27.63.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1927 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 8 listopada 1929 r. (Dz.U.29.81.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1929 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1930 r. (Dz.U.30.11.72) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1930 r. (Dz.U.30.87.680) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 1930 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

7 Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1926 r. (Dz.U.26.93.541) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1927 r. (Dz.U.27.7.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1932 r. (Dz.U.32.20.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1932 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

8 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

9 Załącznik nr 6:

-zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1924 r. (Dz.U.24.112.994) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 6 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1929 r. (Dz.U.29.55.437) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1930 r. (Dz.U.30.50.417) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 1930 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

10 Załącznik nr 7:

-zmieniony przez § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 października 1928 r. (Dz.U.28.93.825) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.36.299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1930 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

11 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1930 r. (Dz.U.30.11.72) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 1930 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
12 Załącznik nr 9:

-zmieniony przez § 7 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 7 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 1927 r. (Dz.U.27.56.493) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 czerwca 1927 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

13 Załącznik nr 10:

-zmieniony przez § 7 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1926 r. (Dz.U.26.93.541) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1929 r. (Dz.U.29.57.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 1930 r. (Dz.U.30.25.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1930 r. (Dz.U.30.71.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 października 1930 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

14 Załącznik nr 11:

-zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1924 r. (Dz.U.24.112.994) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 1929 r. (Dz.U.29.79.586) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 listopada 1929 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

15 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 1929 r. (Dz.U.29.81.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1929 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
16 Załącznik nr 13:

-zmieniony przez § 7 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.67.470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1928 r. (Dz.U.28.103.917) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1928 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

17 Załącznik nr 14 zmieniony przez § 2 pkt 8 rozporządzenia z dnia 17 marca 1926 r. (Dz.U.26.31.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1926 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
18 Załącznik nr 16 dodany przez § 2 rozporządzenia z dnia 10 września 1930 r. (Dz.U.30.71.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 października 1930 r.