Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.85.465

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej "strefą", w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, o powierzchni 3224,26 ha, położoną na terenie województwa podlaskiego.
Obszar strefy stanowi teren obejmujący następujące działki:
1)
gminy Białowieża:
a)
obrębu ewidencyjnego Podolany: nr 2-384, nr 2-385, nr 2-386, nr 2-387, nr 2-388, nr 2-389, nr 2-390, nr 2-391, nr 2-392, nr 2-393, nr 2-394, nr 2-395, nr 2-396, nr 2-397, nr 2-398, nr 2-399, nr 2-400, nr 2-401, nr 2-402, nr 2-403, nr 2-405, nr 2-406, nr 2-407, nr 2-408, nr 2-409, nr 2-410, nr 2-411, nr 2-414, nr 2-415, nr 2-416, nr 2-417, nr 2-430/1, nr 2-430/2, nr 2-431/1 (według mapy zasadniczej sekcja 256.322.4, stan na dzień 9 września 2008 r.), o powierzchni 844,69 ha,
b)
obrębu ewidencyjnego Zastawa-Krzyże: nr 804/3, nr 804/4, nr 804/5, nr 252 (według mapy ewidencyjnej obrębu Zastawa-Krzyże, stan na dzień 9 września 2008 r.), o powierzchni 7,07 ha,
c)
obrębu ewidencyjnego Budy: nr 1-470, nr 1-471, nr 1-477, nr 1-478, nr 1-483, nr 1-484/1, nr 1-484/2, nr 1-489, nr 1-490, nr 1-700, nr 1-701, nr 1-704, nr 1-705, nr 1-708, nr 1-709, nr 1-712, nr 1-713, nr 1-751, nr 1-752, nr 1-755, nr 1-756, nr 1-757, nr 1-762/1, nr 1-764, nr 1-765/1, nr 1-767, nr 1-770/1, nr 1-776, nr 1-777, nr 1-782/1, nr 1-784, nr 1-785/1, nr 1-787, nr 1-790/1, nr 1-800, nr 1-801, nr 1-805, nr 1-806, nr 1-807/1, nr 1-807/2, nr 1-811, nr 1-812, nr 1-813, nr 1-814, nr 1-815/1, nr 1-815/2, nr 1-816, nr 1-819/1, nr 1-857, nr 1-858, nr 1-859, nr 1-860, nr 1-861, nr 1-862, nr 1-863/1, nr 1-864, nr 1-865, nr 1-866, nr 1-868, nr 1-869, nr 1-870, nr 1-872, nr 1-873/1, nr 1-906, nr 1-907, nr 1-908, nr 1-913, nr 1-914, nr 1-915, nr 1-934, nr 1-935, nr 1-936, nr 1-937, nr 1-948/1, nr 1-948/2, nr 1-948/3, nr 1-950, nr 1-954 (według mapy ewidencyjnej obrębu Budy, stan na dzień 9 września 2008 r.), o powierzchni 1020,23 ha;
2)
gminy Narewka obrębu ewidencyjnego Gruszki: nr 6-372, nr 6-373, nr 6-374, nr 6-375, nr 6-376/1, nr 6-377, nr 6-378, nr 6-379, nr 6-380, nr 6-381, nr 6-382, nr 6-397, nr 6-398, nr 6-399, nr 6-400, nr 6-402/1, nr 6-403/1, nr 6-404/1, nr 6-404/2, nr 6-405, nr 6-1011/2, nr 6-1011/3, nr 6-441, nr 6-443, nr 6-485/1, nr 6-717, nr 6-719/1, nr 6-719/2, nr 6-719/3, nr 6-720/1, nr 6-720/2, nr 6-720/3, nr 6-761/1, nr 6-762, nr 6-763, nr 6-764, nr 6-765/1, nr 6-766/1, nr 6-777, nr 6-778, 6-779/1, nr 6-780, nr 6-781, nr 6-782, nr 6-784, nr 6-785, nr 6-788, nr 6-789, nr 6-792, nr 6-793, nr 6-796, nr 6-797, nr 6-910, nr 6-911, nr 6-916, nr 6-917, nr 6-922, nr 6-923, nr 6-928, nr 6-929 (według mapy ewidencyjnej obrębu Gruszki, stan na dzień 9 września 2008 r.), o powierzchni 1352,27 ha.
Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych w strefie polega na:
1)
zachowaniu naturalnych procesów kształtowania liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych przez nieprowadzenie odstrzałów redukcyjnych;
2)
likwidacji nęcisk i urządzeń łowieckich.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170.