Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.77.511

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej "strefą", w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, o powierzchni 2 118,98 ha położoną na terenie województwa lubelskiego.
W skład strefy wchodzą grunty gmin:
1)
Adamów (powiat zamojski), położone we wsi Bliżów, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Bliżów nr: 574-575, 578-583, 585-587 (według mapy ewidencyjnej nr 505.02-2/1967 z 1967 r., zaktualizowanej dnia 27 lutego 1998 r., obrębu Bliżów, gmina Adamów), o powierzchni 17,40 ha;
2)
Krasnobród, położone we wsi Lasowe, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Stara Huta nr: 1, 2/1, 2/2, 3-23 (według mapy ewidencyjnej nr 561.14-1/1964 z 1964 r., zaktualizowanej dnia 9 maja 1995 r., obrębu Stara Huta, gmina Krasnobród), o powierzchni 27,14 ha;
3)
Zamość, położone we wsi Wólka Wieprzecka, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Wólka Wieprzecka nr: 1-88, 164-171, 172/1, 172/2, 172/3, 173-182, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184/4, 185-193, 194/1, 194/2, 195-207, 208/1, 208/2, 209-237, 239/1, 239/2, 240-279, 280/1, 280/2, 280/3, 281-311, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 314-320, 321/1, 321/2, 322-323, 328, 332-340, 341/1, 341/2, 342-358, 359/1, 359/2, 359/3, 360/1, 360/2, 360/3, 361-383, 384/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386-395, 397-400, 402-404, 406-410, 411/1, 411/2, 413, 476-484, 539-568, 655/1, 655/2, 656-659, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 656-659, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 696, 699, 743, 745, 762-765, 775-776, 886-901 (według mapy ewidencyjnej nr 701.26-1/1973 z 1973 r., zaktualizowanej dnia 17 marca 1998 r., obrębu Wólka Wieprzecka, gmina Zamość), o powierzchni 266,75 ha;
4)
Zwierzyniec, położone we wsi Guciów, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Guciów nr: 55-59, 62, 63, 177-189, 191-282, 447-448, 449/1, 449/2, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452/3, 452/5, 452/6, 452/7, 452/9, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 453, 454/2, 454/3, 454/4, 454/6, 454/9, 454/10, 454/11, 455/2, 455/3, 455/6, 455/7, 455/9, 455/10, 455/11, 456-459, 460/1, 460/2, 461, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 464-465, 466/1, 466/3, 466/4, 467/1, 467/2, 468-471, 494/1, 494/4, 494/5, 494/6, 494/7, 494/9, 494/11, 494/12, 494/13, 494/14, 494/15, 494/16, 495-497, 498/1, 498/2, 498/3, 499-530, 531/1, 531/2, 532-533, 535-541, 542/1, 542/2, 543-547, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550-553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 558-559, 560/1, 560/2, 561-575, 576/1, 576/2, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 580/1, 580/2, 581, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 584-586, 588 (część), 592 (część), 595, 599/1, 600, 605, 606/1 (według mapy ewidencyjnej nr 709.02-1/1964 z 1964 r., zaktualizowanej dnia 23 lutego 1998 r., obrębu Guciów, gmina Zwierzyniec), o powierzchni 196,77 ha;
5)
Zwierzyniec, położone we wsi Kosobudy, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Kosobudy nr: 1-88, 89/1, 89/2, 90-368, 370-409, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412-426, 427/1, 427/2, 428-525, 527-583, 584/1, 584/2, 585-603, 604/1, 604/2, 605-610, 611/1, 611/2, 612-615, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 617-641, 644-680, 682-704, 705/1, 705/2, 706-741, 743-823, 825-851, 853-861, 864-1088, 1090-1091, 1093, 1095-1105, 1107-1111 (według mapy ewidencyjnej nr 709.03-1/1991 z dnia 13 września 1991 r., obrębu Kosobudy, gmina Zwierzyniec), o powierzchni 504,20 ha;
6)
Zwierzyniec, położone we wsi Obrocz, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Obrocz nr: 1-12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 15-40, 41/1, 41/2, 42-48, 49/1, 49/2, 50-79, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87/1, 88/1, 89/1, 90, 91/1, 91/2, 92-124, 125/1, 125/2, 126-129, 130/1, 130/2, 131-138, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 141/2, 141/4, 141/5, 142-148, 149/2, 149/3, 149/4, 150, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 152-155, 160-176, 304-324, 326-412, 415-416, 417/2, 418/2, 419-440, 442-469, 470/1, 470/2, 470/3, 471-481, 482/1, 482/2, 483-496, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499-537, 538/1, 538/2, 539-588, 589/1, 589/2, 590-596, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599-620, 621/1, 621/2, 622-636, 637/1, 637/2, 638-644, 645/1, 645/2, 646, 647/2, 647/3, 647/4, 648-652, 653/1, 653/2, 654-659, 660/1, 660/2, 661-666, 667/1, 667/2, 668-689, 690/1, 690/2, 691-696, 697/1, 697/2, 698-708, 709/1, 710/1, 710/2, 711-713, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716-717, 718/1, 718/2, 719-725, 726/1, 726/2, 727-729, 730/1, 730/2, 731-741, 742/1, 742/2, 743-747, 748/1, 748/2, 749-754, 755/1, 755/2, 756-772, 773/1, 773/2, 774-777, 778/1, 778/2, 779-835, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 837-845, 846/1, 846/2, 847-857, 858/1, 858/2, 859, 860/1, 860/2, 861-863, 864/1, 864/2, 865/1, 865/2, 866-910, 911/1, 911/2, 912-925, 926/1, 926/2, 927, 928/1, 928/2, 929/1, 929/2, 930-937, 938/1, 938/2, 938/3, 939-940, 941/1, 941/2, 942-962, 963/1, 963/2, 965-966, 968, 969/1, 970-971, 977-981, 982/14, 982/15, 982/16, 983-1017, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1039-1044, 1049-1050 (według mapy ewidencyjnej nr 709.04-1/1967 z 1967 r., zaktualizowanej dnia 25 lutego 1998 r., obrębu Obrocz, gmina Zwierzyniec), o powierzchni 515,20 ha;
7)
Zwierzyniec, położone we wsi Rudka, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Rudka nr: 424-429, 431-432, 437-443, 490-492, 496-497, 519/1, 552, 554-558, 595-598 (według mapy ewidencyjnej nr 709.11-1/1964 z dnia 31 stycznia 1996 r., zaktualizowanej dnia 7 grudnia 1995 r. i nr 155.11-01/2001 z dnia 22 października 2001 r., obrębu Rudka, gmina Zwierzyniec), o powierzchni 19,75 ha;
8)
Zwierzyniec, położone we wsi Sochy, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Sochy nr: 1-5, 11-128, 129, 129/1, 130-170, 209/1, 210/1, 212, 213/2, 214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218-221, 221/1, 222-224, 224/1, 225, 226/2, 227/2, 228, 229/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/2, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1, 245-248, 249/2, 250/2, 251-290, 291/1, 292, 292/3, 293-330, 330/1, 331-333, 334/2, 335/2, 336/2, 337-384, 387/2, 388/2, 389/1, 389/3, 390/1, 390/3, 391/1, 391/3, 392/1, 392/3, 393/1, 393/2, 394/1, 394/3, 395/1, 395/3, 396/1, 396/3, 397/1, 397/3, 398/1, 398/3, 399/1, 399/3, 400/1, 400/3, 401/1, 401/3, 402/1, 402/3, 403/1, 403/3, 404/1, 404/3, 405/1, 405/3, 406/1, 406/3, 407/1, 408/1, 409/1, 410/1, 411/1, 412/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 416/3, 417/1, 417/3, 418/1, 418/3, 419/1, 419/3, 420/1, 420/3, 421/1, 421/3, 422/1, 422/3, 423/1, 423/3, 424/1, 424/3, 425/1, 425/3, 426/1, 426/3, 427/1, 427/3, 428/1, 428/3, 429/1, 429/3, 464-468, 468/1, 469/1, 469/3, 470/1, 470/2, 470/3, 471, 472/1, 472/2, 473-474, 475/1, 475/2, 475/3, 476-494, 495/1, 497-499, 500-501, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 502/6, 504/1, 508/2, 822/5, 822/6, 822/7, 822/8, 830 (według mapy ewidencyjnej nr 155.06-1/69 z 1969 r., zaktualizowanej dnia 14 grudnia 1999 r., obrębu Sochy, gmina Zwierzyniec), o powierzchni 290,98 ha;
9)
Zwierzyniec, położone na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Obrocz nr: 964, 1052-1063, 1064/1, 1064/2, 1065-1067 (według mapy ewidencyjnej nr 155.04-02/2001 z dnia 22 października 2001 r., obrębu Obrocz, gmina Zwierzyniec), o powierzchni 222,09 ha;
10)
Zwierzyniec, położone w mieście Zwierzyniec, obejmujące działki obrębu ewidencyjnego Zwierzyniec nr: 271/6 (część), 272-273, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 277/14, 277/15, 277/16, 277/17, 277/18, 277/19, 277/20, 277/21, 277/22, 277/23, 277/24, 277/25, 277/26, 277/27, 277/28, 277/29, 277/30, 277/31, 277/32, 277/33, 278-280, 543, 544/1, 544/2, 545-548, 557/1, 557/2, 558/2, 558/3, 558/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 560/5, 560/6, 560/7, 560/8, 560/9, 560/10, 560/11, 560/12, 560/13, 560/14, 560/15, 560/16, 561-563, 989-1004, 1006-1060, 1061/1, 1061/2, 1062-1071, 1073-1096, 1448/1, 1448/2, 1449/3, 1449/5, 1449/7, 1449/9, 1449/10, 1449/11, 1449/12, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1451/3, 1459/1, 1459/3 (według mapy ewidencyjnej nr 309.01-13/1993 z dnia 25 stycznia 1993 r., obrębu Zwierzyniec, gmina Zwierzyniec), o powierzchni 58,70 ha.
1.
Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych w strefie polega na:
1)
ustaleniu liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego, strefy oraz obwodów łowieckich z nimi graniczących na podstawie przeprowadzanych jednocześnie rocznych inwentaryzacji według stanu na dzień 15 marca każdego roku;
2)
ocenie wpływu poszczególnych gatunków zwierząt łownych na przyrodę Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz na możliwości jej ochrony;
3)
ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym, zwanym dalej "odstrzałami redukcyjnymi", wyłącznie w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu liczebności danego gatunku zwierząt na ochronę przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem planu ochrony albo zadań ochronnych, a także rocznych planów łowieckich dla obwodów graniczących z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i strefą oraz wieloletnich planów hodowlanych dla odpowiednich rejonów hodowlanych;
4)
dokonywaniu odstrzałów redukcyjnych w trybie określonym w pkt 3.
2.
Odstrzały redukcyjne, w przypadku ich konieczności, dokonywane są w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)).
3.
Odstrzały redukcyjne, w przypadku ich konieczności, wykonuje się według następujących kryteriów:
1)
dziki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki, a następnie osobniki starsze;
2)
jelenie - w pierwszej kolejności redukcji podlegają cielęta, później łanie, a następnie byki:
a)
cielęta:
słabe,
późno urodzone, o wadze poniżej średniej,
b)
łanie:
słabe,
wykazujące spóźnioną ruję,
prowadzące słabe potomstwo, odbiegające kondycją od średniej,
stare, niemające potomstwa,
c)
byki:
słabe, nieprzystępujące do rozrodu;
3)
sarny:
a)
koźlęta:
słabe,
późno urodzone, o wadze poniżej średniej,
b)
kozy:
niemające koźląt,
osobniki słabe i chore,
c)
kozły:
słabe, nieprzystępujące do rozrodu;
4)
jenoty, norki amerykańskie i piżmaki - redukcji podlegają wszystkie osobniki znajdujące się na terenie strefy;
5)
lisy - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, chore, w szczególności z objawami wścieklizny, a następnie osobniki starsze.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777.