§ 6c. - Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.107.526

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  6c. 10
 
1.
Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia z zastosowaniem średniomiesięcznych stóp sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) notowanych w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.
2.
Do obliczeń, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się, że:
1)
dniem poniesienia wydatku jest pierwszy dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,
2)
dniem otrzymania pomocy jest pierwszy dzień miesiąca, w którym otrzymano pomoc,
3)
dniem uzyskania zezwolenia jest pierwszy dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.
10 § 6c dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.694) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.