§ 6. - Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.107.526

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  6. 7
 
1.
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:
1)
zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,
2)
rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2.
Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone maksymalnie o 25 %, jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków, z uwzględnieniem ust. 3.
3.
Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1)
będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,
2)
będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
3)
będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres nie krótszy niż 5 lat,
4)
podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
4.
Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.
7 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.694) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.