Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.135.912

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1997 r.
w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
1.
Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Krakowski Park Technologiczny", zwaną dalej "strefą".
2. 1
Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 122,07 ha, położonych na terenie miasta Krakowa i miasta Tarnowa.
3.
Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.
4. 2
Strefę ustanawia się na okres 20 lat.
5. 3
Zarządzającym strefą jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1)
wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych,
2)
prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27),
3)
usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,
4)
robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwanej dalej "PKWiU",
5)
usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU,
6)
usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem działu 72, działu 73 grupy 73.1 oraz działu 74 grupy 74.3,
7)
usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU,
8)
działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 34, poz. 293),
9)
procesów formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania,
10)
procesów polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy, o których mowa w pkt 9, są połączone w jedną linię technologiczną,
11)
procesów dodatkowych związanych z procesem formowania lub teksturowania, o którym mowa w pkt 9, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną,
12)
produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", podklasą 27.10.Z, produkcji rur stalowych (podklasa 27.22.Z PKD), pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali (klasa 27.3 PKD), z wyłączeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych,
13)
produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1.000 GT (podklasa 35.11.B PKD);
14)
wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD).
 
1.
Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu:
1)
kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6, 6a i 6b, lub
2)
tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.
2.
Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.
3.
Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.
4.
Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.
5.
Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.
6.
Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.
7.
Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
8.
Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.
 
1.
Z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840), maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4, wynosi:
1)
30% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.),
2)
40% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS),
3)
50% - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.
2.
W przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33 i n.), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
3.
W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro,

C - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro

- przy czym dużym projektem inwestycyjnym jest projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50 mln euro, a koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny na środki trwałe powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służące do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

4.
W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 % intensywności określonej w ust. 1, jeśli kwota planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5 mln euro, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
5.
Za przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym uważa się przedsiębiorcę:
1)
prowadzącego działalność obejmującą produkcję, montaż lub prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie:
a)
silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych (podklasa 34.10.A PKD), a także innych silników stosowanych wyłącznie w pojazdach samochodowych określonych w lit. b)-d),
b)
samochodów osobowych (podklasa 34.10.B PKD),
c)
pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób (podklasa 34.10.C PKD),
d)
pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (podklasa 34.10.D PKD),
e)
nadwozi pojazdów samochodowych (podklasa 34.20.Z PKD), z wyłączeniem przyczep i naczep,
2)
będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium montażu lub bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych dotyczących produktów wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że:
a)
działalność ta jest wykonywana w bliskiej odległości od miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozumie się w szczególności odległość mającą znaczący wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie połączenie miejsc wykonywania działalności obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz
b)
przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy komponentów sprzedawanych przez danego dostawcę

- przy czym przez komponenty należy rozumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a)-d), produkowanych, składanych lub montowanych przez dostawcę komponentów i dostarczanych przez niego przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamówień. W szczególności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

 
1.
Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:
1)
nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
2)
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.
2.
Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.
3.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.
4.
Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.
 
1.
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:
1)
zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,
2)
rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2.
Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone maksymalnie o 25 %, jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków, z uwzględnieniem ust. 3.
3.
Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1)
będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,
2)
będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
3)
będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres nie krótszy niż 5 lat,
4)
podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
4.
Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.
 
1.
W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji określone w § 6, a także koszty z tytułu wkładów niepieniężnych wniesionych do ich przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określone w § 6 ust. 1-3.
2.
Koszty z tytułu wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa się w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian akcji lub udziałów.
W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po dniu 31 grudnia 2000 r., za koszty inwestycji uznaje się koszty inwestycji określone w § 6.
 
1.
Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia z zastosowaniem średniomiesięcznych stóp sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) notowanych w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.
2.
Do obliczeń, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się, że:
1)
dniem poniesienia wydatku jest pierwszy dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,
2)
dniem otrzymania pomocy jest pierwszy dzień miesiąca, w którym otrzymano pomoc,
3)
dniem uzyskania zezwolenia jest pierwszy dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
(skreślone).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIK  14

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 122,07 ha położonych w województwie małopolskim na terenie miasta Kraków oraz miasta Tarnów.

Podstrefa: Kraków-Podgórze

Podstrefa położona jest w południowo-zachodniej części Krakowa, w dzielnicy Podgórze, w obrębie nr 27, 35 i 38 jednostki ewidencyjnej Kraków-Podgórze (sekcje mapy 1225B, 1226A, 1270A, 1270B, 1270C, 1270D). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 39,41 ha. Podstrefa Kraków-Podgórze składa się z dwóch kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu nr 1 rozpoczyna się w punkcie nr 1 znajdującym się u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 74 i biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 74 do działki nr 205 (punkt nr 2), następnie północno-zachodnią granicą działki nr 205 z działką nr 204 do punktu nr 3 i zachodnią granicą działki nr 4 do punktu nr 4. Od punktu nr 4 granica strefy biegnie północną, wschodnią i południową granicą działki nr 4 oraz południową granicą działki nr 5 do punktu nr 5, skąd wschodnią granicą działek nr 168, 169, 171/2, 172/2 i 207/4 do punktu nr 6. Następnie biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 9, 8/2, 8/1 i dalej północną granicą działki nr 8/1, północno-wschodnią granicą działek nr 8/1 i 8/2, południowo-wschodnią granicą działki nr 8/2 do punktu nr 7. Od punktu nr 7 granica biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 37, południowo-wschodnią granicą działek nr 37, 36, 30/6, do granicy z działką nr 31/6, następnie jej północno-wschodnią, wschodnią i południową oraz południowo-zachodnią granicą do granicy z działką nr 30/6 i dalej południowo-zachodnią granicą działki nr 30/6 oraz południową granicą działki nr 29/5 do punktu nr 8, skąd biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 13/5 i dalej po jej przedłużeniu do przecięcia z południowo-zachodnią granicą działki nr 14/12 do punktu nr 9. Od punktu nr 9 granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12 oraz po jej przedłużeniu do przecięcia z południowo-wschodnią granicą działki nr 176 w punkcie nr 10, południowo-wschodnią, południową granicą działki nr 176 do punktu nr 11, skąd południowo-wschodnią, południową i południowo-zachodnią granicą działki nr 205 do punktu nr 12, następnie południową granicą działek nr 158 i 157, zachodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 157 do punktu nr 13, południową granicą działki nr 195 do punktu nr 14, znajdującego się na granicy działek nr 195 i 154, w miejscu przedłużenia odcinka stanowiącego granicę działek nr 86 i 87. Dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 86 do punktu nr 15 i północną granicą działek nr 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, wschodnią granicą działki nr 81/2, północną granicą działek nr 81/2 i 75 do punktu nr 16 i na koniec zachodnią granicą działki nr 74 do punktu nr 1.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu nr 2 należącego do obrębu nr 27 przebiega od punktu nr 1 położonego u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 9/9 i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Surzyckiego północną granicą działek nr 9/9, 9/5, 9/10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 oraz nr 10/7 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr 10/7 oraz nr 10/8 wzdłuż ulicy Brandla aż do punktu nr 3 u zbiegu wschodniej i południowej granicy działki nr 10/8. Z punktu nr 3 biegnie wzdłuż ulicy Obrońców Modlina w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 10/8, 10/6, 10/5, 10/4, 10/3, 10/2 i 10/1 do punktu nr 4, skąd zachodnią granicą działki nr 10/1 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 5 u zbiegu z południową granicą działki nr 9/10. Następnie przebiega w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 9/10 oraz nr 9/9 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki nr 9/9 biegnie do punktu nr 1.

Podstrefa: Kraków-Śródmieście

Podstrefa położona jest w północno-wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Śródmieście, w obrębie nr 6, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta (sekcje mapy 924-D, 925-C, 974-B, 975-A i 975-C). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 26,74 ha. Podstrefa Kraków-Śródmieście składa się z dwóch kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu nr 1 przebiega od punktu nr 1 stanowiącego południowo-zachodni narożnik granicy działki nr 21/34 w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek nr 21/34, 21/61, 21/94, 21/93, 21/92, 21/39 i 21/41 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica skręca na zachód i wzdłuż południowych granic działek nr 21/55 i 21/88 biegnie do punktu nr 3. Od punktu nr 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr 21/88, 21/86 i 21/84 do punktu nr 4, gdzie skręca na północ i wzdłuż zachodnich granic działek nr 21/84, 21/78 i 21/77 przebiega do punktu nr 5, a następnie skręca na północny wschód do punktu nr 6 wzdłuż granic działek nr 21/77 i 21/4. Od punktu nr 6 do punktu nr 7, położonych przy Alei Gen. Bora-Komorowskiego, granica biegnie na wschód północnymi granicami działek nr 21/4 i 21/77. W punkcie nr 7 granica skręca na południowy wschód do punktu nr 8, wzdłuż granic działek nr 21/77 i 21/78. Od punktu nr 8 granica przebiega w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 21/78 przez punkty nr 9, 10 do punktu nr 11, będącego południowo-zachodnim punktem granicznym działki nr 21/87. W punkcie nr 11 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12, a następnie przez punkty nr 13, 14, 15 wraca przez punkt nr 12 do punktu nr 11 (punkty nr 12, 13, 14 i 15 stanowią narożne punkty graniczne działki nr 21/9). Następnie od punktu nr 11 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/78 do punktu nr 18 przez punkty nr 16 i 17. W punkcie nr 18, stanowiącym skrzyżowanie wschodniej granicy działki nr 21/78 z przedłużeniem południowej granicy działki nr 21/34, skręca na zachód i przebiega do punktu nr 1, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 21/34.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu nr 2 przebiega od punktu nr 1 w kierunku wschodnim do punktu nr 2 wzdłuż północnych granic działek nr 21/37 i 21/38 (punkty te położone są przy Alei Gen. Bora-Komorowskiego), w punkcie nr 2 granica skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/38 przebiega do punktu nr 3. Od punktu nr 3 przebiega do punktu nr 4 wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr 21/38 i 21/37, a następnie w punkcie nr 4 skręca na północ i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/37 przebiega do punktu nr 1 położonego przy Alei Gen. Bora-Komorowskiego.

Podstrefa: Kraków-Nowa Huta

Podstrefa położona jest we wschodniej części Krakowa w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej Kraków-Nowa Huta (sekcja mapy 1031). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 34,52 ha. Podstrefa Kraków-Nowa Huta składa się z dwóch kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu nr 1 przebiega od punktu nr 1 położonego w południowo-zachodnim narożu działki nr 1/210 w kierunku wschodnim przez punkty nr 2 i 3 granicą działek nr 1/210, 1/209 i 1/156 z działką nr 207 (obręb nr 37), następnie skręca w kierunku północnym przez punkty nr 4, 5, 6 i 7 wzdłuż granicy działki nr 1/156, następnie skręca w kierunku zachodnim przez punkty nr 8, 9 i 10 wzdłuż granic działek nr 1/156, 1/207 i 1/206, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 11, 12, 13 wzdłuż granicy działki nr 1/210 z działką nr 1/205 do punktu nr 1.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu nr 2 przebiega od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 1/108, w kierunku wschodnim do punktu nr 2 granicą działki nr 1/108 z działką nr 1/107, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu narożnego nr 3, dalej linią łamaną przez punkt nr 4 na granicy z działką nr 1/109, dalej granicami działki nr 1/109 do punktu nr 5 wzdłuż granicy działki nr 1/109, dalej skręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim do punktu nr 6, następnie biegnie w kierunku północnym do punktu nr 7, od którego przebiega w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 8, skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 9, dalej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 10, dalej w kierunku południowym do punktu nr 11, po czym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12, następnie skręca w kierunku wschodnim przez działkę nr 1/109 do punktu nr 13, dalej wzdłuż granic działki nr 1/109 z działką nr 1/42, nadal w kierunku wschodnim do punktu nr 14, dalej skręca w kierunku południowym do punktu nr 15, po czym skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 16 położonego na granicy działek nr 1/109 i 1/108 i skręca wzdłuż granicy działki nr 1/108 w kierunku południowym, i wraca do punktu nr 1.

Podstrefa: Tarnów

Podstrefa położona jest w północno-zachodniej części Tarnowa w obrębie 200 jednostki ewidencyjnej Tarnów o łącznej powierzchni 21,40 ha (sekcje mapy 367, 368, 369, 393, 394, 395). Podstrefa Tarnów składa się z jednego kompleksu.

Granica kompleksu, który stanowi działka nr 1/32, przebiega od punktu nr 1 położonego w południowo-wschodnim narożu działki nr 1/32, dalej biegnie w kierunku zachodnim, odchylając się lekko łukiem w kierunku południowym do punktu nr 2 wzdłuż granicy z działką nr 1/33 stanowiącą pas drogowy dla ulicy Białej, następnie przebiega w kierunku północnym wzdłuż ulicy Czystej do punktu nr 3 wzdłuż granicy z działką nr 1/41 stanowiącą pas drogowy dla ulicy Czystej, dalej przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4 granicą z działkami nr 382/24, 382/25 i 219/20, następnie w kierunku południowym wzdłuż granicy z działką nr 125/5 wraca do punktu nr 1.

1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.115.1199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.107.1171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 października 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 października 2003 r. (Dz.U.03.181.1770) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2003 r.

2 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.115.1199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2000 r.
3 § 1 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
4 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

5 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.64.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

6 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.115.1199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.64.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 października 2003 r. (Dz.U.03.181.1770) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

7 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.115.1199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.64.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

8 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.115.1199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

9 § 6a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
10 § 6b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
11 § 6c dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.04.75.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
12 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
13 § 8-15 skreślone przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.30.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
14 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.115.1199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.107.1171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 października 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 października 2003 r. (Dz.U.03.181.1770) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2003 r.