Ustanowienie sądu pracy w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, SKARBU, ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 marca 1929 r.
o ustanowieniu sądu pracy w Lublinie.

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. 1 art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego w Lublinie "Sąd Pracy w Lublinie".

Sąd pracy w Lublinie rozpocznie swoje czynności z dniem 15 maja 1929 r.

Okrąg sądu pracy w Lublinie obejmuje okręgi sądów grodzkich w Lublinie i w Bełżycach.
Liczbę ławników sądu pracy w Lublinie określa się na 26 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52, z każdej z tych grup, razem na 104.
Liczbę ławników sądu okręgowego w Lublinie, powoływanych z okręgu sądu pracy w Lublinie określa się na 16 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 32, liczbę zaś zastępców na 32 z każdej z tych grup, razem na 64.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.