Ustanowienie sądu pracy w Częstochowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.239

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI; SPRAW WEWNĘTRZNYCH, SKARBU, ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 marca 1929 r.
o ustanowieniu sądu pracy w Częstochowie.

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. 1 art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie "Sąd Pracy w Częstochowie".

Sąd pracy w Częstochowie rozpocznie swe czynności z dniem 1 czerwca 1929 r.

Okrąg sądu pracy w Częstochowie obejmuje okrąg sądu grodzkiego w Częstochowie.

Do rozpoznawania spraw odwoławczych cywilnych i karnych od orzeczeń sądu pracy w Częstochowie właściwym jest sąd okręgowy w Piotrkowie - wydział zamiejscowy w Częstochowie.

Liczbę ławników sądu pracy w Częstochowie określa się na 26 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52 z każdej z tych grup, razem na 104.
Liczbę ławników sądu okręgowego w Piotrkowie, powoływanych z okręgu sądu pracy w Częstochowie określa się na 16, z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 32, liczbę zaś zastępców na 32 z każdej z tych grup, razem na 64.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.