Ustanowienie sądu pracy w Chrzanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, SKARBU, ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 marca 1929 r.
o ustanowieniu sądu pracy w Chrzanowie.

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. 1 art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego w Krakowie "Sąd Pracy w Chrzanowie".

Sąd pracy w Chrzanowie rozpocznie swe czynności z dniem 1 sierpnia 1929 r.

Okrąg sądu pracy w Chrzanowie obejmuje okręgi sądów grodzkich w Chrzanowie, Jaworznie i Krzeszowicach.
Liczbę ławników sądu pracy w Chrzanowie określa się na 26 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52 z każdej z tych grup, razem na 104.
Postanowienia § 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1928 r. w sprawie przekształcenia sądów przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 870) zmienia się w ten sposób, iż liczbę ławników sądu okręgowego w Krakowie ustala się na 70, liczbę zaś zastępców na 140.

Z ustalonej w powyższy sposób liczby ławników sądu okręgowego w Krakowie i tychże zastępców powołuje się, począwszy od dnia 15 stycznia 1931 r. 46 ławników i 92 zastępców z okręgu sądu pracy w Krakowie, a 24 ławników i 48 zastępców z okręgu sądu pracy w Chrzanowie.

Uzupełnienie dotychczasowej liczby 56 ławników sądu okręgowego w Krakowie i 112 tychże zastępców do ustalonej obecnie w ustępie 1 § 4 liczby 70 ławników i 140 zastępców nastąpi przez dodatkowe powołanie na okres czasu do dnia 14 stycznia 1931 r. 14 ławników i 28 zastępców z okręgu sądu pracy w Chrzanowie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.