Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.678 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2016 r.
Art.  7. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.