Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.678 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2016 r.
Art.  4. 
1.  Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych.
2.  Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 911 000 tys. zł. Limit nie obejmuje środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.
3.  Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych Programem nie mogą być, w poszczególnych latach, mniejsze niż 34 000 tys. zł.