Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.678 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2016 r.
Art.  3. 
1.  Program jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
2.  Program jest realizowany przez dyrektorów urzędów morskich.