Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.678 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2016 r.

USTAWA
z dnia 28 marca 2003 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Art.  1. 
1.  Ustanawia się "Program ochrony brzegów morskich", zwany dalej "Programem".
2.  Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 148, 391 i 594) i będzie realizowany w latach 2004-2023.
Art.  2. 

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

1) budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów morskich przed erozją morską i powodzią od strony morza;
2) zapewnienia minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542);
3) monitorowania brzegów morskich, a także wykonywania czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego na całej długości polskiego wybrzeża;
4) zapewnienia położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Art.  2a. 

Wskaźnikiem realizacji Programu w danym roku jest długość linii brzegowej zabezpieczonej przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza, liczona w kilometrach.

Art.  3. 
1.  Program jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
2.  Program jest realizowany przez dyrektorów urzędów morskich.
Art.  4. 
1.  Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych.
2.  Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 911 000 tys. zł. Limit nie obejmuje środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.
3.  Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych Programem nie mogą być, w poszczególnych latach, mniejsze niż 34 000 tys. zł.
Art.  5. 

Planowane szczegółowe nakłady na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz szczegółowy wykaz zadań określa załącznik.

Art.  6. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 marca roku kalendarzowego, roczną informację o realizacji w roku ubiegłym zadań wynikających z Programu oraz harmonogram prac na rok następny.

Art.  7. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLANOWANE SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU W LATACH 2004-2023

Lp.Rejon - odcinek brzeguZadanieNakłady ogółem

(w tys. zł)

1Zalew WiślanySztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe; monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego457 000
2Mierzeja Wiślana i Zatoka Gdańska
1)Górki Wschodnie

(km 56,9-59,0)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
2)ujście Wisły Śmiałej - Stogi

(km 60,1-63,05)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
3)Westerplatte

(km 67,45-69,1)

Umocnienia brzegowe
4)Nowy Port - Orłowo

(km 69,2-81,1)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
5)Redłowo - Kamienna Góra

(km 83,5-85,3)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
6)Oksywie - Mechelinki

(km 89,1-96,6)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
7)Rewa

(km 99,9-101,0)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
8)Rzucewo 1

(km 109,4-109,8)

Umocnienia brzegowe
9)Rzucewo 2

(km 109,8-110,1)

Sztuczne zasilanie
10)Puck 1

(km 114,0-114,7)

Sztuczne zasilanie
11)Puck 2

(km 115,37-115,58)

Umocnienia brzegowe
12)Puck 3

(km 116,7-117,0)

Umocnienia brzegowe
13)Mierzeja Wiślana

(km 0,0-47,9)

Zatoka Gdańska

(km 48,5-124)

Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego
3Półwysep Helski
1)Władysławowo - Kuźnica

(od nasady półwyspu do km 9,5)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
2)Kuźnica - Jurata

(km 9,5-23,5)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
3)Cypel półwyspu - miasto Hel (z wyłączeniem portu rybackiego)

(km 36,0-38,0)

Umocnienia brzegowe
4)Jurata 1

(km 44,4-46,4)

Sztuczne zasilanie
5)Jurata 2

(km 46,4-48,3)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
6)Jastarnia - Chałupy 1

(km 50,9-52,2)

Umocnienia brzegowe
7)Jastarnia - Chałupy 2

(km 54,5-62,1)

Umocnienia brzegowe
8)Jastarnia - Chałupy 3

(km 63,55-65,1)

Umocnienia brzegowe
9)Półwysep Helski

(od nasady półwyspu do km 71,5)

Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego
4Otwarte morze
1)Władysławowo - Jastrzębia Góra 1

(km 126,0-128,0)

Sztuczne zasilanie; odwodnienie klifu; umocnienia brzegowe
2)Władysławowo - Jastrzębia Góra 2

(km 128,5-134,6)

Sztuczne zasilanie; odwodnienie klifu; umocnienia brzegowe
3)Karwia

(km 134,6-143,5)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
4)Otwarte morze

(km 125,0-175,33)

Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego
5)Łeba

(km 180,5-183,0)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe272 000
6)Rowy 1

(km 217,2-217,5)

Sztuczne zasilanie
7)Rowy 2

(km 217,5-219,0)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
8)Ustka 1

(km 229,23-229,38)

Sztuczne zasilanie; remont umocnień brzegowych
9)Ustka 2

(km 231,0-233,5)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
10)Jarosławiec 1

(km 238,5-240,3)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
11)Jarosławiec 2

(km 244,6-246,6)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
12)Jarosławiec 3

(km 247,8-248,8)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
13)Jarosławiec 4

(km 249,5-250,9)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
14)Jarosławiec 5

(km 253,8-256,5)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
15)Mierzeja Jeziora Kopań

(km 256,5-267,0)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
16)Darłówek

(km 267,0-270,6)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
17)Mierzeja Jeziora Bukowo

(km 277,0-288,5)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi
18)Mierzeja Jeziora Jamno

(km 288,5-301,0)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi
19)Sarbinowo

(km 304,0-309,5)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
20)Ustronie Morskie 1

(km 309,5-313,5)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi
21)Ustronie Morskie 2

(km 316,0-317,05)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi
22)Ustronie Morskie 3

(km 319,0-324,0)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
23)Kołobrzeg 1

(km 324,0-327,0)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi
24)Kołobrzeg 2

(km 327,0-336,5)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
25)Kołobrzeg 3

(km 338,0-339,5)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi
26)Dźwirzyno

(km 343,0-345,4)

Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi; umocnienia brzegowe
27)Otwarte morze

(km 175,33-345,5)

Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego
28)Mrzeżyno

(km 345,5-352,2)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe182 000
29)Niechorze 1

(km 360,7-364,0)

Sztuczne zasilanie
30)Niechorze 2

(km 364,0-368,3)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
31)Niechorze - Pobierowo

(km 368,3-379,5)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
32)Mierzeja Dziwnowska

(km 385,4-396,2)

Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe
33)Międzyzdroje

(km 411,6-413,5)

Sztuczne zasilanie
34)Otwarte morze

(km 345,5-428,1)

Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego
5Zalew Szczeciński wraz ze Świną, Dziwną oraz Zalewem KamieńskimSztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe; monitoring i badania dotyczące aktualnego stanu brzegu morskiego
SUMA lp. 1-5911 000