Ustanowienie programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.98.1067

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

1.
Ustanawia się wieloletni "Program dla Odry - 2006", zwany dalej "Programem", obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego.
2.
Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961) i jest realizowany w latach 2002-2016.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

1)
zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2)
ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
3)
usunięcia szkód powodziowych,
4)
prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,
5)
zwiększenia lesistości,
6)
utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
7)
energetycznego wykorzystania rzek.

Program jest realizowany przez Radę Ministrów.

(skreślony).

1.
Tworzy się Komitet Sterujący "Programu dla Odry - 2006", zwany dalej "Komitetem", jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.
2.
W skład Komitetu wchodzą:
1) 2
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,
2) 3
po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,
3) 4
(uchylony),
4)
po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
5)
trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód,
6)
trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.
3.
Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.
4.
Do zadań Komitetu należy:
1)
ustalanie kierunków realizacji zadań,
2)
inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu,
3)
ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji,
4)
opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu,
5)
prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych inwestycji przewidzianych w Programie.
5.
Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9.048.960.386 zł, w tym 5.561.591.582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań.

Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz planowaną strukturę środków finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych określają odpowiednio załączniki nr 1-4.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 30 czerwca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLANOWANY MODEL FINANSOWANIA "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" - NAKŁADY ROCZNE 2002-2016; POZIOM CEN 2001

Nakłady ogółemNakłady i lata realizacji
Lp.Komponenty200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
1Lasy298.483.3255.908.2218.271.50911.816.44217.724.66323.160.22623.160.22623.160.22623.160.22623.160.22623.160.22623.160.22623.160.22623.160.22623.160.22623.160.226
2Oczyszczalnie ścieków3.565.611.37444.311.65862.627.143147.705.525265.869.945295.411.050274.968.605274.968.605274.968.605274.968.605274.968.605274.968.605274.968.605274.968.605274.968.605274.968.605
3Budowle regulacyjne1.042.942.80442.586.45761.445.498101.857.730118.046.256124.781.628110.223.77196.185.83860.736.51260.618.34751.992.34556.128.10056.128.10040.766.72533.086.03828.359.461
4Budowle przeciwpowodziowe3.098.542.871153.613.746191.190.032264.026.580177.246.630210.332.668281.054.073300.811.164280.640.498275.996.636269.414.878225.694.042167.793.476124.072.64196.894.82479.760.984
5Zagospodarowanie przestrzenne35.449.3261.181.6442.363.2885.908.2215.908.2215.908.2214.726.5771.181.6441.181.6441.181.6441.181.6441.181.6441.181.6441.181.6441.181.6440
6Ochrona przyrody241.646.2393.544.9333.544.9335.317.39911.816.44211.816.44217.724.66317.724.66321.269.59621.269.59621.269.59621.269.59621.269.59621.269.59621.269.59621.269.596
7Monitoring przeciwpowodziowy401.759.02870.898.65282.715.094106.347.97870.898.65270.898.6520000000000
8Odbudowa i modernizacja wałów364.525.419119.523.311104.150.12038.757.93040.530.39621.505.92422.687.56917.370.17000000000
RAZEM9.048.960.386441.588.622516.307.617681.737.805708.041.205763.814.811734.545.484731.402.310661.957.081657.195.054641.987.294602.402.213544.501.647485.419.437450.560.933427.518.872

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  6 PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH; POZIOM CEN 2001 R.

Lp.Opis zadaniaSumaNakłady i lata realizacji
2002 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.
1.Zakończenie budowy zbiornika Kozielno oraz Topola26.941.48826.941.488
2.Budowa zbiornika Racibórz i polderu Buków496.290.56423.632.88423.632.88470.898.65235.449.32647.265.76859.082.21059.082.21059.082.21059.082.21059.082.210
2.1.Polder Buków11.816.44211.816.442
2.2.Zbiornik Racibórz484.474.12211.816.44223.632.88470.898.65235.449.32647.265.76859.082.21059.082.21059.082.21059.082.21059.082.210
3.Kamieniec Ząbkowicki529.376.60247.265.76823.632.88434.267.68256.128.10064.990.43172.080.296100.439.75763.808.78766.762.897
4.Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce293.201.37530.309.17435.212.99747.265.76841.593.87641.357.54744.288.02529.541.10523.632.884
5.Zakończenie budowy jazu Lipki27.047.83610.504.81710.634.7985.908.221
6.Budowa jazu Chróścice30.722.7495.908.2215.908.2217.089.8655.908.2215.908.221
7.Budowa jazu Ujście Nysy41.357.5475.908.2215.908.2217.089.8657.680.6877.680.6877.089.865
8.Budowa jazu Oława35.449.3265.908.2217.089.8658.27.1.5098.271.5095.908.221
9.Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry408.837.07705.908.22117.724.66327.177.81738.994.25961.268.25273.935.47844.311.65838.249.82330.722.74927.177.81728.595.7905.908.2215.908.2212.954.111
9.1.Rzymówka na rzece Kaczawie - polder28.359.461590.8221.181.6441.181.6441.181.6441.181.6442.363.2885.908.2215.908.2215.908.2212.954.111
9.2.Grobla na rzece Nysa Mała13.128.0671.902.4472.363.2882.363.2882.363.2882.363.2881.772.466
9.3.Pielgrzymka na rzece Skora23.491.0874.419.3494.218.4704.135.7554.218.4703.544.9332.954.111
9.4.Wielowieś-Klasztorna na rzece Prosna124.072.6415.908.2215.908.2215.908.22117.724.66323.632.88423.632.88411.816.44217.724.66311.816.442
9.5.Pozostałe w dorzeczu Warty219.785.82111.816.44221.269.59621.269.59630.722.74942.539.19124.814.52812.761.75711.816.44220.087.95122.687.569
10.Modernizacja systemu ochrony od powodzi miast w dolinie górnej Odry841.850.59467.353.719134.707.43975.625.22944.902.48043.720.83547.785.69117.724.66317.724.66321.269.59660.263.85469.126.18673.025.61266.999.22654.355.63347.265.768
10.1.Ochrona od powodzi Raciborza23.632.88411.816.44211.816.442
10.2.Ochrona od powodzi Koźla53.173.98911.816.44223.632.88417.724.663
10.3.Ochrona od powodzi Opola105.168.3349.453.15415.361.37524.814.52817.724.66317.724.66320.087.951
10.4.Ochrona od powodzi Wrocławia590.160.37929.541.10554.355.63323.632.88417.724.66317.724.66319.426.23117.724.66317.724.66321.269.59660.263.85469.126.18673.025.61266.999.22654.355.63347.265.768
10.5.Ochrona od powodzi Słubic69.717.0084.726.57729.541.1059.453.1549.453.1548.271.5098.271.509
11.Ochrona od powodzi Ziemi Kłodzkiej322.588.86724.460.03528.359.46123.632.88421.269.59621.269.59623.632.88434.267.68234.267.68228.359.46114.179.73021.269.59624.814.52815.715.8687.089.8650
11.1.Przedsięwzięcia na rzece Biała Lądecka100.439.757827.1514.726.5773.544.9333.544.9333.544.9335.908.22110.634.79810.634.7988.271.5097.089.86512.998.08612.998.0868.626.0037.089.865
11.2.Przedsięwzięcia na rzece Bystrzyca Dusznicka92.168.2485.908.2215.908.2215.908.2215.908.2215.908.2219.453.1549.453.1549.453.1547.089.8658.271.50911.816.4427.089.865
11.3.Przedsięwzięcia na rzece Ścinawka59.082.2105.908.2215.908.2215.908.2215.908.2215.908.2215.908.2218.271.5098.271.5097.089.865
11.4.Przedsięwzięcia ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka70.898.65217.724.66311.816.4428.271.5095.908.2215.908.2215.908.2215.908.2215.908.2213.544.933
12.Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od Zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski)177.246.63011.745.54311.816.44211.816.44211.887.34117.724.66311.816.44211.816.44217.724.66317.724.66317.724.66311.816.44211.816.44211.816.442
13.Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty668.219.79516.543.01917.724.66334.504.01158.018.73058.609.55252.937.66053.646.64753.646.64753.764.81151.401.52351.992.34551.401.52343.130.01336.630.97034.267.682
13.1.Odcinek od Lubiąża do ujścia Warty oraz rzeki dorzecza Warty438.980.82010.634.79811.816.44221.860.41839.585.08139.703.24534.149.51735.449.32635.449.32635.449.32633.086.03833.676.86033.676.86027.768.63924.223.70622.451.240
13.2.Odcinek od ujścia Warty do Szczecina229.238.9755.908.2215.908.22112.643.59318.433.65018.906.30718.788.14318.197.32118.197.32118.315.48518.315.48518.315.48517.724.66315.361.37512.407.26411.816.442
14.Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą364.525.419119.523.311104.150.12038.757.93040.530.39621.505.92422.687.56917.370.170
Razem4.263.655.868319.268.446360.330.582379.236.890310.299.767325.897.470385.605.952380.099.490322.470.702320.071.964304.864.204267.642.411209.741.846151.841.280124.072.641102.212.223

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" W ZAKRESIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH

POZIOM CEN 2001
Lp.Opis zadaniaSuma

[PLN]

Nakłakłady i lata realizacji
2002 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.
1.Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego93.349.8929.453.1549.453.1549.453.1548.271.5098.271.5098.271.5097.089.8657.089.8655.908.2215.908.2214.726.5774.726.5774.726.577
2.Modernizacja śluz Odry skanalizowanej95.240.5239.453.15410.162.1409.453.1548.271.5098.271.5098.271.5097.089.8657.089.8655.908.2215.908.2215.908.2214.726.5774.726.577
3.Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego59.082.21011.816.44211.816.44211.816.44211.816.44211.816.442
4.Modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru236.328.8405.908.22111.816.44217.724.66323.632.88423.632.88423.632.88423.632.88423.632.88423.632.88423.632.88417.724.66317.724.663
RAZEM484.001.4650030.722.75037.339.95742.539.19246.084.12351.992.34440.175.90237.812.61437.812.61435.449.32635.449.32634.267.68227.177.81727.177.817
1 Art. 4 skreślony przez art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.
2 Art. 5 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.
3 Art. 5 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U.09.161.1277) z dniem 1 stycznia 2010 r.
4 Art. 5 ust. 2 pkt 3 uchylony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U.09.161.1277) z dniem 1 stycznia 2010 r.
5 Art. 8 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 23 października 2008 r. (Dz.U.08.220.1427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2008 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz.U.02.216.1827) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.