Ustanowienie planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2691

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się plan ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007) 2 , zwanego dalej "Obszarem Natura 2000".
Plan ochrony dla Obszaru Natura 2000 zawiera:
1)
opis granic obszaru i mapę Obszaru Natura 2000, które zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2)
identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3)
określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000, zachowania integralności Obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, które zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
4)
wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, które zostały określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
5)
określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, które zostały określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
6)
wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
7)
określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków, które zostały określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
8)
określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2042 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPIS GRANIC SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZALEW WIŚLANY I MIERZEJA WIŚLANA (PLH280007)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
XY
123
1732890,56541414,11
2732886,44541414,24
3732888,15541416,40
4732888,09541416,46
5732824,02541477,38
6732823,66541477,71
7732810,12541490,22
8732776,62541521,18
9732676,98541613,27
10732575,47541707,08
11732529,22541753,82
12732421,23541862,95
13732392,98541891,50
14732372,54541910,49
15732350,03541931,41
16732350,03541931,41
17732342,92541995,18
18732337,02542048,11
19732287,03542492,10
20732287,00542492,29
21732207,02543198,76
22732183,11543409,90
23732169,10543530,66
24732102,82544101,93
25732074,91544404,78
26732060,79544557,95
27732005,06545059,35
28731973,22545349,18
29731951,85545543,69
30731902,18546011,93
31731843,74546523,40
32731843,74546523,41
33731785,23547067,88
34731745,42547425,88
35731697,49547850,09
36731663,84548146,86
37731641,53548343,51
38731593,42548866,68
39731593,42548866,69
40731543,63549330,94
41731514,25549604,44
42731485,13549875,41
43731424,03550398,96
44731374,85550855,34
45731357,58551015,64
46731293,70551582,25
47731293,70551582,26
48731223,65552193,10
49731218,75552235,77
50731216,88552252,11
51731184,50552534,43
52731184,50552534,43
53731210,32552580,59
54731227,05552610,50
55731226,14552617,41
56731120,29553423,75
57731099,37553547,74
58731074,56553694,78
59730948,11554444,13
60730932,57554435,06
61730918,05554421,99
62730906,42554410,36
63730885,36554406,73
64730864,30554395,84
65730859,94554391,48
66730849,04554391,48
67730830,16554387,85
68730817,08554379,86
69730787,30554368,24
70730764,06554367,51
71730745,17554357,34
72730727,74554342,81
73730712,49554331,92
74730692,15554313,76
75730679,07554308,67
76730665,27554305,77
77730653,65554310,85
78730644,96554314,50
79730625,32554315,21
80730597,72554304,32
81730585,37554293,42
82730575,20554285,43
83730549,05554264,37
84730528,72554261,46
85730505,47554262,19
86730492,40554271,63
87730475,69554263,64
88730464,07554248,39
89730450,99554246,93
90730437,19554256,38
91730432,11554263,64
92730427,02554276,71
93730422,67554289,06
94730416,86554310,13
95730416,86554319,57
96730419,03554336,28
97730427,02554348,62
98730433,56554360,97
99730432,11554371,14