§ 2. - Ustanowienie planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1432

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2021 r.
§  2. 
Do projektów:
1)
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
2)
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)
planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego

- uzgodnionych z Dyrektorem Ojcowskiego Parku Narodowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ujętych w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.