Ustanowienie planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1432

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się plan ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego, który staje się planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Prądnika (PLH 120004 2 ) pokrywającego się z obszarem Ojcowskiego Parku Narodowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Do projektów:
1)
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
2)
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)
planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego

- uzgodnionych z Dyrektorem Ojcowskiego Parku Narodowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ujętych w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN OCHRONY DLA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY DOLINA PRĄDNIKA (PLH120004) POKRYWAJĄCEGO SIĘ Z OBSZAREM OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C (2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).