Ustanowienie planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.579

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się plan ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego, który staje się planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Gorczańska (PLH120018 2 ) oraz dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Gorce (PLB120001 3 ), w częściach pokrywających się z obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Do projektów:
1)
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
2)
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)
planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego

- uzgodnionych z Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ujętych w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN OCHRONY DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO, OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY OSTOJA GORCZAŃSKA (PLH120018) ORAZ OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW GORCE (PLB120001), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/165 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C (2021) 143) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 702).
3 Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416 oraz z 2018 r. poz. 1789).