Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.98.628

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r., zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu właściwy do spraw ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony granicy państwa i kontroli ruchu granicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
2) inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla przygotowania organów administracji rządowej do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
3) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
4) współpraca z instytucjami właściwymi do spraw bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucjami i organami Unii Europejskiej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
5) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz z organami administracji państw członkowskich, które prowadziły lub prowadzą przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Prezydencji;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz innych dokumentów rządowych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.
§  3. Pełnomocnik ma prawo żądać od organów administracji rządowej pomocy w realizacji jego zadań, w szczególności polegającej na udostępnieniu mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji tych zadań.
§  4. Pełnomocnik zapewnia realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. przez poszczególne organy administracji rządowej oraz zaleca podejmowanie stosownych działań naprawczych w tym zakresie.
§  5.
1. Pełnomocnik przedstawia, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Komitetowi do Spraw Europejskich oraz Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz sprawozdania ze swojej działalności.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w okresach kwartalnych lub częściej z inicjatywy Pełnomocnika. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedstawione nie później niż do końca grudnia 2010 r.
3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz Komitet do Spraw Europejskich o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2, oraz przedstawia propozycje działań naprawczych.
§  6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
§  7. Pełnomocnik zakończy sprawowanie swojej funkcji po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Radę Ministrów końcowego sprawozdania ze swojej działalności w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
§  8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.