Dz.U.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) analiza stanu i zasad działania instytutów badawczych oraz podejmowanie działań na rzecz opracowania rozwiązań związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych;
2) koordynacja prac dotyczących opracowania i wdrażania rozwiązań związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych, w tym rozwiązań zapewniających współpracę instytutów badawczych.
§  3. 
1.  Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.
2.  Pełnomocnik może występować do organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
§  4.  Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  6.  Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.