Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1036

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) analiza prawnych, technicznych i ekonomiczno-finansowych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, zwanego dalej "przedsięwzięciem";
2) przygotowanie projektu założeń i struktury przedsięwzięcia oraz koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia;
3) wdrożenie niezbędnych działań mających na celu uruchomienie realizacji przedsięwzięcia;
4) monitorowanie realizacji przedsięwzięcia.
§  3. 
1.  Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie Pełnomocnikowi informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, oraz, na wniosek Pełnomocnika, do udzielenia mu wsparcia merytorycznego w zakresie ich właściwości.
2.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
§  4. 
1.  Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych mu zadań.
§  5. 
1.  Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  6.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący Ministra Inwestycji i Rozwoju.
§  7.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 18 i 34, których dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.