Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1037

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730);
2) monitorowanie i analizowanie realizacji inicjatyw Rady Ministrów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu;
3) koordynowanie prac dotyczących zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług przewozowych oraz poprawy jakości infrastruktury kolejowej i drogowej;
4) przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu;
5) współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego i przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu;
6) realizowanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów, w zakresie mającym znaczenie dla przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu;
7) bieżąca współpraca z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-6.
§  3. 
1.  Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie Pełnomocnikowi informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.  Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, o podjęcie działań w zakresie pozostającym we właściwości tych organów.
3.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
§  4.  Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5.  Pełnomocnik, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.
§  6.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw transportu o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  7.  Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do ministra właściwego do spraw transportu o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.
§  8.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.
§  9.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.