Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii. - Dz.U.2021.2000 t.j. - OpenLEX

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
1. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
koordynacja działań mających na celu:
a)
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, biopłynów, biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych,
b)
rozwój elektromobilności i magazynowania energii,
c)
poprawę efektywności energetycznej;
2)
opracowywanie propozycji działań prowadzących do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także wykorzystania zasobów geotermalnych;
3)
identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
4)
opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elektromobilności, realizujących zamierzenia i plany określone w polityce energetycznej państwa;
5)
analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów;
6)
inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych;
7)
wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska, rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii;
8)
opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.
2. 
Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego zadań.
1. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.
2. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Klimatu i Środowiska.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.