Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1857 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
2) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie monitorowania działań wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
3) inicjowanie działań organów administracji rządowej mających na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
4) opiniowanie działań organów administracji rządowej mających wpływ na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
5) inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk administracyjnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
§  3. 
1.  Pełnomocnik może inicjować działania legislacyjne zmierzające do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
2.  Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.
§  4.  Pełnomocnik może wykonywać także inne zadania związane z działaniami na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
§  5. 
1.  Pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje z organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
§  6.  Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.
§  7.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.
§  8.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
§  9.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.