Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.280

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
§  2.
1. Pełnomocnik realizuje zadania związane z:
1) identyfikacją ryzyk występujących w systemie finansów publicznych;
2) promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.
2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych i podejmowanie adekwatnych działań w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi obszarami ryzyka;
2) opracowanie systemu upowszechniania informacji z zakresu problematyki, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
3) proponowanie, koordynowanie, monitorowanie i analizowanie działań organów administracji rządowej w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, podejmowanych w ramach upowszechniania i promowania problematyki, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
4) proponowanie i wspieranie współdziałania organów rządowych z organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie informacji, edukacji i promocji problematyki, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
5) utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji i doświadczeń z organami Unii Europejskiej oraz instytucjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
6) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na przebieg realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§  3. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów coroczną informację o swojej działalności.
§  4. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  5. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Finansów.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.