Ustanowienie państwowego stada ogierów w Berdówce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.36.252

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 24 kwietnia 1935 r.
wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie ustanowienia państwowego stada ogierów w Berdówce.

Na podstawie art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o premjowaniu ogierów (Dz. U. R. P. Nr. 48, poz. 435) zarządzam co następuje:
Ustanawia się państwowe stado ogierów w Berdówce, w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem.
Państwowe stado ogierów w Berdówce obejmować będzie swoim zakresem działania obszar województw nowogródzkiego i wileńskiego, które wyłącza się z okręgu działania państwowego stada ogierów w Janowie, określonego w § 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 3 listopada 1930 r. w sprawie okręgów działania państwowych stad ogierów (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 623).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.