§ 9. - [Działalności podlegające czasowemu ograniczeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii; szczególne zasady prowadzenia działalności określonego rodzaju] - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.861

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
§  9.  [Działalności podlegające czasowemu ograniczeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii; szczególne zasady prowadzenia działalności określonego rodzaju]
1.  80
 (uchylony).
2.  81
 (uchylony).
3.  82
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
1)
siłowni, klubów i centrów fitness,
2)
działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

- jest dopuszczalne, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

3a.  83
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
1)
siłowni, klubów i centrów fitness,
2)
działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

- 84  jest dopuszczalne, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

4.  85
 Warunek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, nie dotyczy prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness:
1)
działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów;
2)
dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
5.  86
 Do dnia 28 lutego 2022 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.
5a.  87
 (uchylony).
6.  88
 (uchylony).
6a.  89
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem:
1)
prowadzenia tej działalności z udziałem nie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni miejsca prowadzenia działalności;
2)
że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
6b.  90
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem:
1) 91
 prowadzenia tej działalności z udziałem nie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni miejsca prowadzenia działalności;
2)
że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
7.  92
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.
7a.  93
 Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi, o którym mowa w ust. 7 i 7b, nie stosuje się do:
1)
pobytu gości będących:
a)
żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
funkcjonariuszami albo żołnierzami Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
c)
pracownikami cywilnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
d)
żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywającymi czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej,
e) 94
 (uchylona),
f) 95
 uczestnikami zorganizowanego pobytu grup dzieci do ukończenia 12. roku życia,
g) 96
 osobami biorącymi udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA Junior & U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 24 do 27 czerwca 2021 r., a także związanymi z tymi wydarzeniami akredytowanymi dziennikarzami, osobami z obsługi technicznej oraz osobami wskazanymi przez organizatorów tych wydarzeń,
h) 97
 funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi Policji,
i) 98
 funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi Straży Granicznej;
2)
obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego.
7b.  99
 Do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 3a i 4. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.
8.  100
 Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 15, 16, 16a, 19a, 19c-20b, 22, 22a, 26-28, 31, 31c, 32-35 i 35b-37.
9.  101
 (uchylony).
10.  102
 Do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze działalności związanej z przewozem lotniczym pasażerskim jest dopuszczalne, pod warunkiem:
1)
zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2) 103
 dezynfekcji statku powietrznego:
a)
co najmniej raz na 7 dni, chyba że statek powietrzny nie był używany do transportu pasażerów od czasu poprzedniej dezynfekcji,
b)
po każdej operacji lotniczej z osobą chorą oraz po każdej operacji lotniczej wykonywanej z regionów o wysokim wskaźniku zachorowań zgodnie z przeprowadzoną przez przewoźnika lotniczego analizą ryzyka;
2a) 104
 poinformowania pasażerów o obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4a;
2b) 105
 zweryfikowania faktu posiadania przez pasażera wypełnionej elektronicznej karty lokalizacji podróżnego;
3) 106
 przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia kart lokalizacji podróżnego w postaci papierowej oraz odebrania tych kart po ich wypełnieniu - w przypadku gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11.  107
 Personel pokładowy przekazuje wypełnione karty lokalizacji podróżnego w postaci papierowej, o których mowa w ust. 10 pkt 3, osobie wyznaczonej przez zarządzającego lotniskiem.
12.  108
 Osoba wyznaczona przez zarządzającego lotniskiem przekazuje wypełnione karty lokalizacji podróżnego w postaci papierowej, o których mowa w ust. 10 pkt 3, właściwemu miejscowo wojewodzie w celu wprowadzenia zawartych w nich danych do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.
13.  109
 (uchylony).
14.  110
 (uchylony).
15.  111
 Do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z) jest dopuszczalne:
1)
w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;
2)
w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, pod warunkiem, że:
a)
klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
b)
obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
3) 112
 w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, pod warunkiem że:
a)
klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
b)
obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
16.  113
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 15, jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
16a.  114
 Do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 15, jest dopuszczalne, pod warunkiem że klienci będą zajmowali nie więcej niż 30% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
17.  115
 (uchylony).
18.  116
 (uchylony).
19.  117
 (uchylony).
19a.  118
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:
1)
udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
3) 119
 (uchylony)
19b.  120
 (uchylony).
19c.  121
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:
1) 122
 udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
19d.  123
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności zespołów muzycznych jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:
1) 124
 udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
20.  125
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:
1) 126
 udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
3) 127
 (uchylony).
20a.  128
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:
1) 129
 udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 30% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
20b.  130
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności zespołów muzycznych jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:
1) 131
 udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 30% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.
21.  132
 (uchylony).
22.  133
 Do dnia 25 czerwca 2021 r.:
1)
wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
2)
prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

- jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

22a.  134
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.:
1)
wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
2)
prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

- 135  jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1.

23.  136
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
1) 137
 przebywała w nich jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia;
2)
zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 i 2.
23a.  138
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
1) 139
 przebywało w nich jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;
2)
zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 i 2.
24. 
W przypadku:
1)
udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, nie stosuje się warunku, o którym mowa w ust. 23 pkt 1;
2)
zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 23, nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 23.
25.  140
 (uchylony).
26.  141
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
26a.  142
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
27.  143
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem:
1)
udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
3) 144
 (uchylony).
27a.  145
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem:
1) 146
 udostępnienia widzom nie więcej niż 30% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
2)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
3) 147
 zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
28.  148
 Obowiązek udostępniania ograniczonej liczby miejsc, o którym mowa w ust. 19a pkt 1, ust. 19c, 19d, ust. 20 pkt 1, ust. 20a pkt 1, ust. 20b pkt 1, ust. 26, 26a, ust. 27 pkt 1, ust. 27a pkt 1 i ust. 31 pkt 7 i 8 oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach oraz w ust. 22, 22a, ust. 38a pkt 1, nie dotyczy:
1)
widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 19c-20b, 22, 22a, 26, 26a, 27, 27a i ust. 31 pkt 7 i 8 oraz ust. 38a pkt 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2)
widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 19c-20b, 22, 22a, 26, 26a, 27, 27a i ust. 31 pkt 7 i 8 oraz ust. 38a pkt 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3)
osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
29.  149
 (uchylony).
30.  150
 (uchylony).
31.  151
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:
1)
sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
2)
zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
3)
zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej;
4)
zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
5)
zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
6)
dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
7)
obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
8)
basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
9) 152
 działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób;
10) 153
 szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy.
31a.  154
 (uchylony).
31b.  155
 (uchylony).
31c.  156
 W przypadku udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, o których mowa w ust. 31 pkt 9 i ust. 31e pkt 9, więcej niż jednej grupy uczestników, odstęp między grupami biorącymi udział w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym wynosi co najmniej 15 minut. Ograniczenia dotyczące liczby uczestników stosuje się oddzielnie do każdej z grup, o których mowa w zdaniu pierwszym.
31d.  157
 (uchylony).
31e.  158
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:
1)
sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
2)
zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
3)
zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej;
4)
zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
5)
zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
6)
dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
7) 159
 obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
8) 160
 basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż 30% obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
9) 161
 działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób;
10)
szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy.
32.  162
 Okoliczności, o których mowa w ust. 31 pkt 1-6 i 10 oraz ust. 31e pkt 1-6 i 10, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski albo Akademicki Związek Sportowy.
33.  163
 W przypadkach, o których mowa w ust. 31 i 31e:
1)
podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a)
dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
b)
zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
c)
dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d)
zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2)
osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
34.  164
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.
34a.  165
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek lub domów strachu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.
34b.  166
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.
34c.  167
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2powierzchni pomieszczenia.
34d.  168
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek lub domów strachu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2powierzchni pomieszczenia.
34e.  169
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2powierzchni pomieszczenia.
35.  170
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), z wyjątkiem działalności przystani jachtowych.
35a.  171
 (uchylony).
35b.  172
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż połowa obłożenia danego obiektu.
35c.  173
 Do dnia 28 lutego 2022 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty:
1)
działalności dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);
2)
działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
3)
działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.
35d.  174
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem, że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż 50% obłożenia danego obiektu.
35e.  175
 Do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.
36.  176
 Przepisy ust. 35d, 35e i 40 stosuje się odpowiednio do podmiotów prowadzących działalność określoną w tym przepisie, które we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z, 93.29.B.
37.  177
 Do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:
1)
w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;
2)
stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi, albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.
38.  178
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
38a.  179
 Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:
1)
udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
2)
aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
3) 180
 (uchylony).
38b.  181
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
38c.  182
 Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby:
1) 183
 w pomieszczeniu, w którym organizowane jest spotkanie lub wydarzenie, przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
2)
uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.";
39.  184
 (uchylony).
40.  185
 Zakazów, o których mowa w ust. 5 i 35c, nie stosuje się do działalności określonej w tych przepisach wykonywanej w dniach 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r., pod warunkiem że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.
80 § 9 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
81 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
82 § 9 ust. 3 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

83 § 9 ust. 3a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

84 § 9 ust. 3a część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.
85 § 9 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
86 § 9 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

87 § 9 ust. 5a uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.
88 § 9 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
89 § 9 ust. 6a:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

90 § 9 ust. 6b:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

91 § 9 ust. 6b pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.
92 § 9 ust. 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 10 maja 2021 r. (Dz.U.2021.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 4 lit. c rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

93 § 9 ust. 7a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 10 maja 2021 r. (Dz.U.2021.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

94 § 9 ust. 7a lit. e uchylona przez § 1 pkt 4 lit. f tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
95 § 9 ust. 7a lit. f dodana przez § 1 pkt 4 lit. f tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
96 § 9 ust. 7a pkt 1 lit. g dodana przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2021 r.
97 § 9 ust. 7a pkt 1 lit. h dodana przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.
98 § 9 ust. 7a pkt 1 lit. i dodana przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.
99 § 9 ust. 7b:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. g rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

100 § 9 ust. 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. h rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

101 § 9 ust. 9 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
102 § 9 ust. 10 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst z uwagi na bezprzedmiotowość.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

103 § 9 ust. 10 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lutego 2022 r.
104 § 9 ust. 10 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1262) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 2021 r.
105 § 9 ust. 10 pkt 2b dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1262) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 2021 r.
106 § 9 ust. 10 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1262) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 2021 r.
107 § 9 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 9 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1262) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 2021 r.
108 § 9 ust. 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 9 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1262) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 2021 r.
109 § 9 ust. 13 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
110 § 9 ust. 14 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
111 § 9 ust. 15 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

112 § 9 ust. 15 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.
113 § 9 ust. 16 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 4 lit. e rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
114 § 9 ust. 16a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. i rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

115 § 9 ust. 17 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
116 § 9 ust. 18 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.
117 § 9 ust. 19 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
118 § 9 ust. 19a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. f rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

119 § 9 ust. 19a pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. j rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
120 § 9 ust. 19b uchylony przez § 1 pkt 6 lit. f rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.
121 § 9 ust. 19c:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. l rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

122 § 9 ust. 19c pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.
123 § 9 ust. 19d:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. l rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstepne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

124 § 9 ust. 19d pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

125 § 9 ust. 20:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

126 § 9 ust. 20 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. m rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
127 § 9 ust. 20 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. n rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
128 § 9 ust. 20a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. o rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

129 § 9 ust. 20a pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.

130 § 9 ust. 20b:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. o rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

131 § 9 ust. 20b pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.

132 § 9 ust. 21 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
133 § 9 ust. 22:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. h rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

134 § 9 ust. 22a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. p rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstepne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

135 § 9 ust. 22a część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.
136 § 9 ust. 23 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
137 § 9 ust. 23 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. m rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
138 § 9 ust. 23a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. q rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

139 § 9 ust. 23a pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.
140 § 9 ust. 25 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
141 § 9 ust. 26:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. i tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. i tiret drugie rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

142 § 9 ust. 26a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. r rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

143 § 9 ust. 27:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. j tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. j tiret drugie rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

144 § 9 ust. 27 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. s rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
145 § 9 ust. 27a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. t rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

146 § 9 ust. 27a pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. g tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

147 § 9 ust. 27a pkt 3 dodany przez § 1 pkt 6 lit. g tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.
148 § 9 ust. 28:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 maja 2021 r. (Dz.U.2021.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. k rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. u rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2021 r.

149 § 9 ust. 29 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
150 § 9 ust. 30 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
151 § 9 ust. 31 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

152 § 9 ust. 31 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.
153 § 9 ust. 31 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.
154 § 9 ust. 31a uchylony przez § 1 pkt 4 lit. v rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
155 § 9 ust. 31b uchylony przez § 1 pkt 4 lit. v rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
156 § 9 ust. 31c:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. n rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. w rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

157 § 9 ust. 31d uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
158 § 9 ust. 31e:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. x rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

159 § 9 ust. 31e pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. h tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.
160 § 9 ust. 31e pkt 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. h tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

161 § 9 ust. 31e pkt 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

162 § 9 ust. 32:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. o rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. y rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

163 § 9 ust. 33:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. p rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. z rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

164 § 9 ust. 34 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. q rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
165 § 9 ust. 34a dodany przez § 1 pkt 4 lit. r rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
166 § 9 ust. 34b dodany przez § 1 pkt 4 lit. r rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
167 § 9 ust. 34c:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. za rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

168 § 9 ust. 34d:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. za rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

169 § 9 ust. 34e:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. za rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

170 § 9 ust. 35:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 10 maja 2021 r. (Dz.U.2021.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. s rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

171 § 9 ust. 35a uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
172 § 9 ust. 35b:

- dodany przez § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

173 § 9 ust. 35c:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. zb rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. i rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

174 § 9 ust. 35d:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. zb rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

175 § 9 ust. 35e:

- dodany przez § 1 pkt 6 lit. j rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

176 § 9 ust. 36:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 10 maja 2021 r. (Dz.U.2021.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U.2021.905) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. t rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. zc rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. k rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.

177 § 9 ust. 37 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

178 § 9 ust. 38 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
179 § 9 ust. 38a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. (Dz.U.2021.957) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.

180 § 9 ust. 38a pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. zd rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.
181 § 9 ust. 38b:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. ze rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

182 § 9 ust. 38c:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. ze rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1054) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1583) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1967) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

183 § 9 ust. 38c pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2021 r.
184 § 9 ust. 39 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2021 r.
185 § 9 ust. 40 dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.