Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.878

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.

Rozdział  3

Ograniczenia obrotu określonymi przedmiotami

§  6.  [Obowiązek powiadomienia wojewody o zamiarze wywozu lub zbycia poza terytorium RP określonych przedmiotów; wniosek do Prezesa RM w sprawie zakazu wywozu lub zbycia poza terytorium RP określonych przedmiotów]
1.  Do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:
1) kombinezonów typu TYVEK,
2) masek typu FFP2/FFP3,
3) ochraniaczy na buty (obuwie)

- przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wykaz oraz ilość produktów będących przedmiotem wywozu;
2) wykaz i ilość produktów, o których mowa w ust. 1, będących na stanie magazynowym przedsiębiorcy, oraz adresy magazynów, w których te towary się znajdują.
3.  W przypadku gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący powiadomienia wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom.
4.  Informację, o której mowa w ust. 2 lub 3, oraz informację o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
5.  Ograniczeń, o których mowa w ust. 1-4, nie stosuje się do wykonywanego wywozu produktów określonych w ust. 1 środkami transportu regularnie przekraczającymi granicę Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru dalszego zbycia lub wywozu, jeżeli produkty te są wykorzystywane wyłącznie w tych środkach transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.