Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.878

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Obszar, na którym wystąpił stan epidemii]
Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.