[Kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19] - § 27. - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku... - Dz.U.2021.512 - OpenLEX

§ 27. - [Kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19] - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.512

Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 2021 r.
§  27.  [Kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19]
1. 
Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:
1)
osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
a)
wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
b)
których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
2)
osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
a)
wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
b)
których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
3)
przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
4)
osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
5)
farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
6)
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
7)
osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
8)
urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby

- w ramach etapu "0";

9)
pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
10)
osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
11)
osoby urodzone:
a)
nie później niż w 1941 r.,
b)
w latach 1942-1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub
poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub
u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, lub
oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
c)
w latach 1952-1961,
d) 112
 w latach 1962-1981,
e) 113
 w latach 1982-2002,
f) 114
 w roku 2003, które ukończyły 18. rok życia,
12)
nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,
13)
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
14)
osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych,
15)
funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze,
16) 115
 osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19
17) 116
 członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, członkowie sztabów szkoleniowych kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członkowie sztabów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członkowie Misji Olimpijskiej oraz Misji Paraolimpijskiej

- w ramach etapu "I".

2. 
Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b.
3.  117
 W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmioty, w których przebywają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, albo są zatrudnione lub pełnią służbę osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 12-15, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.
4a.  118
 Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.
4b.  119
 Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, informuje osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.
5.  120
 Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o dacie rozpoczęcia wystawiania skierowań na szczepienia osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1.
112 § 27 ust. 1 pkt 11 lit. d dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2021 r.
113 § 27 ust. 1 pkt 11 lit. e dodana przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2021 r.
114 § 27 ust. 1 pkt 11 lit. f dodana przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2021 r.
115 § 27 ust. 1 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021 r.
116 § 27 ust. 1 pkt 17:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.683) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.729) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2021 r.

117 § 27 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.729) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2021 r.
118 § 27 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021 r.
119 § 27 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.683) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2021 r.
120 § 27 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.700) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 2021 r.